مقاله بررسي اثر سم زنبورعسل بر سندرم تخمدان پلي كيستيك در موش آزمايشگاهي بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سم زنبورعسل بر سندرم تخمدان پلي كيستيك در موش آزمايشگاهي بزرگ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلي کيستيک
مقاله هيپراندروژنيسم
مقاله زهر زنبور عسل
مقاله استراديول ولرات
مقاله جسم زرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: نبيوني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ادهم حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شايع ترين اختلال اندوكرين در زنان، سندرم تخمدان پلي كيستيك است كه ۵ تا ۱۰ درصد زنان در سن توليد مثل به آن مبتلا هستند. اين سندرم به شكل يك بيماري خودايمن نمايان مي شود كه در آن غلظت آنتي بادي هاي ضدتخمداني به شدت افزايش مي يابد. سم زنبور عسل با واكنش ايمني و فعاليت ضدالتهابي ۱۰۰ برابر قوي تر از هيدروكورتيزون عمل مي كند. در اين مطالعه اثر درماني سم زنبور عسل بر روي سندرم تخمدان پلي كيستيك در موش بزرگ آزمايشگاهي (رت) مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، القاي تخمدان پلي كيستيك با روش تزريق زيرپوستي هورمون استراديول ولرات با دوز ۲ ميلي گرم حل شده در روغن كنجد در مرحله استروس رت هاي بالغ نژاد ويستار انجام گرفت. پس از گذشت ۶۰ روز از تيمار، تزريق درون صفاقي سم زنبور عسل با دوز ۲/۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن براي هر موش به مدت ۱۰ روز انجام شد. سپس نمونه گيري تخمدان از موشهاي تجربي، شاهد و كنترل انجام و با روشهاي رنگ آميزي بافتي به مقايسه بافت شناسي تخمدان طبيعي، پلي كيستيك و تيمار با سم پرداخته شد. كليه نمونه هاي بافتي به ضخامت ۶ تا ۷ ميكرون برش زده شدند و با روش رنگ آميزي هماتوكسيلين – ائوزين تهيه گرديدند. داده ها با استفاده از روش ANOVA آزمون شدند و p<0.05 سطح معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: اندازه گيري لايه گرانولوزا، تك، تعداد و قطر كيست ها و فوليكول هاي مختلف و بررسي آماري آن، بهبود چشمگير تخمدان پلي كيستيك را در رت هاي تيمار شده با سم زنبور عسل نشان داد (p<0.05). همچنين، در بيش از ۷۰% موارد نمونه هاي تيمارشده با زهر زنبور، اجسام زرد كه در تخمدان پلي كيستيك به ندرت وجود دارند، يافت شد كه مي تواند نشان دهنده آغاز مجدد اوولاسيون باشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد زهر زنبور عسل با اثرات آنتي اكسيداني و ضدالتهابي خود مي تواند در بهبود كيست ها موثر واقع شده و باعث آغاز مجدد فرآيند اوولاسيون گردد.