مقاله بررسي اثر سن از شير گيري بر عملكرد پروار بره هاي نر نژاد فراهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سن از شير گيري بر عملكرد پروار بره هاي نر نژاد فراهاني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن از شيرگيري
مقاله صفات پروار
مقاله بره نژاد فراهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كركودي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: لواف ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير سنين مختلف از شيرگيري بر عملكرد پروار بره هاي نر نژاد فراهاني مطالعه شد. بدين منظور تعداد ۱۶ راس بره نر در سنين ۴۵، ۶۰، ۷۵ و ۹۰ روزگي به طور تصادفي انتخاب، از شيرگرفته شده و به مدت ۹۰ روز پروار گرديدند. آزمايش در قالب طرح آزمايشي کاملا تصادفي با چهار سن از شيرگيري در چهار تکرار انجام شد. نتايج نشان داد كه با افزايش سن از شير گيري ميانگين وزن نهايي، خوراك مصرفي روزانه، لاشه گرم و لاشه سرد به طور معني داري افزايش يافت (P<0.05)، ولي در ميانگين كل تغييرات وزن، وزن افت لاشه و درصد افت لاشه تفاوتي حاصل نگرديد (P>0.05). از طرفي بين ميانگين افزايش وزن روزانه در سنين ۴۵ و ۶۰، همچنين ۷۵ و ۹۰ روزگي تفاوتي ديده نشد (P<0.05). ميانگين ضريب تبديل غذايي سنين ۴۵، ۶۰ و ۷۵ روزگي اختلاف نداشت، ولي به طور معني داري كمتر از سن از شيرگيري ۹۰ روزگي بود (P<0.05). با توجه به عدم تفاوت معني دار كل تغييرات وزن، وزن افت لاشه و درصد افت لاشه در سنين مختلف از شيرگيري و نيز با توجه به يكسان بودن آماري ضريب تبديل غذايي در سنين ۴۵، ۶۰ و ۷۵ روزگي و بهتر بودن اين فراسنجه نسبت به سن از شيرگيري ۹۰ روزگي و از طرفي با احتساب صرفه اقتصادي ايجاد شده در اثر فروش شير مازاد ميش و کاهش تراکم دام در مرتع توصيه مي گردد که بره هاي نر نژاد فراهاني در سن ۶۰ روزگي از شيرگرفته شده و وارد مرحله پروار گردند.