مقاله بررسي اثر سهامداران نهادي به عنوان يکي از معيارهاي حاکميت شرکتي بر بازده سهامداران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۲۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سهامداران نهادي به عنوان يکي از معيارهاي حاکميت شرکتي بر بازده سهامداران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله بازده سهامداران
مقاله سهامداران نهادي
مقاله حاکميت شرکتي
مقاله آزمون دوربين-واتسون
مقاله آزمون کلموگروف-اسميرنوف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل مشکلات نمايندگي امکان دارد مديران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزايش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترين راه حل اين مشکل را در بهبود حاکميت شرکتها مي دانند. حاکميت شرکتي شامل معيارهايي مي شود که مي تواند با افزايش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مديران در پيگيري منافع شخصي بکاهد. از موثرترين اين معيارها حضور سهامداران نهادي در شرکت است که داراي توان بالقوه در کنترل مديران هستند. هدف اين تحقيق بررسي نقش سهامداران نهادي به عنوان يکي از مهمترين معيارهاي حاکميت شرکتي بر بازده سهامداران است. بدين منظور اطلاعات پنج ساله (۸۲-۷۸) نود شرکت مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسيون، فرضيه تحقيق مورد آزمون قرار گرفت. يافته هاي اين تحقيق نشان داد با وجود آنکه ميزان مالکيت نهادي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسيار زياد است؛ ولي هيچگونه رابطه معناداري بين سهامداران نهادي و بازده وجود ندارد. در حاليکه بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيقات در ساير کشورها اين رابطه مثبت و يا حتي منفي نيز بوده است.