مقاله بررسي اثر سويه هاي مختلف باکتري برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم (Bradyrhizobium japonicum) بر جذب ريز مغذي ها در اندام هوايي و عملکرد دانه در گياه سويا (.Glycine max L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سويه هاي مختلف باکتري برادي ريزوبيوم ژاپونيکوم (Bradyrhizobium japonicum) بر جذب ريز مغذي ها در اندام هوايي و عملکرد دانه در گياه سويا (.Glycine max L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري برادي ريزوبيوم
مقاله جذب ريز مغذي
مقاله سويا
مقاله عملکرد
مقاله همزيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور آذردخت
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: چراتي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدت هاي مديدي است که مايه تلقيح ريزوبيومي، جهت افزايش عملکرد و کاهش مصرف کودهاي نيتروژني در کشت انواع لگوم مورد استفاده قرار مي گيرد. مصرف اين کودهاي بيولوژيکي مي تواند در حفظ محيط زيست و بهبود عملکرد گياه موثر باشد. بدين منظور اثرات تلقيح ۶ سويه مختلف باکتري برادي ريزوبيوم (شامل مايه تلقيح هاي سوياي توليد داخل، RS150، RS151، RS152،RS154  و (Nitrogen-Italia با بذر گياه سويا رقم JK، بر جذب ميکروالمنت ها در اندام هوايي گياه و در نتيجه عملكرد گياه در شرايط مزرعه اي مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله ۵۰ درصد گل دهي از تيمارها نمونه برگ تهيه و ميزان آهن، مس، روي و منگنز آن ها اندازه گيري و در مرحله برداشت نيز ميزان عملکرد گياه تعيين گرديد. اندازه گيري و مقايسه جذب و تجمع آهن، مس، روي و منگنز در برگ نشان داد كه تلقيح باكتري هاي برادي ريزوبيوم بر ميزان عناصر موجود در برگ ها نسبت به شاهد تاثير معني داري داشته است. همچنين مقايسه عملكرد گياه شاهد با تيمارهاي مختلف نشان داد اثر تلقيح باکتري هاي مورد استفاده بر عملکرد سويا معني دار بوده است. بنابراين استفاده از کودهاي بيولوژيکي در بهينه سازي مصرف کود در کشاورزي بوم شناختي حايز اهميت بوده و ضمن افزايش عملكرد و تاکيد بر کاهش اثرات زيست محيطي، مي توانند جايگزين خوبي براي کودهاي شيميايي باشند.