مقاله بررسي اثر سويه هاي Rhizobium leguminosarum بر بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سويه هاي Rhizobium leguminosarum بر بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا
مقاله پوسيدگي فوزاريومي
مقاله ريزوبيوم
مقاله قارچ کش Rovral–TS
مقاله کنترل بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم آبادي فراهاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: لك محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه ناشي از Fusarium solani f.sp. phaseoli از مهم ترين بيماري هاي لوبيا مي باشد که با توجه به خاکزاد بودن عامل بيماري، کنترل آن مشکل است. در اين مطالعه تاثير چند سويه از باکتريRhizobium leguminosarum  بر بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا در شرايط گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. به منظور آلوده کردن خاک با قارچ عامل بيماري، مايه تلقيح به صورت دانه هاي سورگوم کلنيزه شده با قارچ تهيه و به نسبت ۱ به ۱۰ با خاک سترون مخلوط شد. آزمايش با ۱۰ تيمار (تلقيح با ۵ سويه ريزوبيوم، ضدعفوني بذر با قارچ کشRovral–TS ، شاهد سالم و آلوده با آب و آب قند) در ۴ تکرار در قالب طرح کاملا تصادفي طي دو سال (۱۳۸۶-۱۳۸۷) انجام شد. نتايج نشان داد که از بين تيمارهاي ريزوبيوم، سويه ريزوبيوم R-115 بيشترين تاثير را در کاهش شدت بيماري داشته و نسبت به شاهد آلوده %۴۲ بيماري را کاهش داد. بين ساير سويه هاي ريزوبيوم و قارچ‏کش Rovral–TS در سطح %۵ اختلاف معني داري وجود نداشت. غلظت نيتروژن از ۰٫۷۴ درصد در شاهد آلوده به ۱٫۵۹ درصد در تيمار ريزوبيوم R-115 رسيد. افزايش غلظت نيتروژن در گياه، باعث بهبود رشد گياه و افزايش ارتفاع، وزن خشک ريشه و اندام هوايي شد.