مقاله بررسي اثر سويه و دماهاي مختلف منطقه ريشه بر صفات مورفولوژيكي و تثبيت نيتروژن سه رقم خلر (Lathyrus sativus L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۷۱ تا ۶۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سويه و دماهاي مختلف منطقه ريشه بر صفات مورفولوژيكي و تثبيت نيتروژن سه رقم خلر (Lathyrus sativus L.)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گره زايي
مقاله تثبيت نيتروژن
مقاله دماي منطقه ريشه
مقاله خلر
مقاله سويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر دماهاي مختلف منطقه ريشه بر رشد و تثبيت نيتروژن ارقام مختلف خلر تلقيح شده با دو سويه زنجان و تهران، آزمايشي در شرايط كنترل شده در دماي ثابت هوا ۲۵ درجه سانتي گراد انجام شد. در اين آزمايش سه رقم خلر شامل ارقام اردبيل، زنجان و شهر كرد در چهار دماي منطقه ريشه شامل ۵ ،۱۰، ۱۵ و ۲۵ درجه سانتي گراد و با دو سويه به صورت فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد كه اكوتيپهاي خلر از نظر گره زايي و تثبيت نيتروژن، رشد و وزن خشك اختلاف معني داري داشتند. با افزايش دماي منطقه ريشه، گره زايي و تثبيت نيتروژن ارقام خلر مورد مطالعه افزايش يافت. همچنين سويه تاثير معني داري بر صفات اندازه گيري شده داشت به طوري که تلقيح گياهان با سويه تهران ارتفاع بوته، تعداد و سطح برگ و غلظت نيتروژن را نسبت به سويه زنجان افزايش داد. گياهان تلقيح شده با سويه زنجان و تهران به ترتيب در دماهاي ۱۵ و ۲۵ درجه سانتي گراد بيشترين تعداد گره، غلظت نيتروژن و تثبيت نيتروژن گياه را توليد نمودند.