مقاله بررسي اثر سياست هاي پولي بر قيمت غذا در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سياست هاي پولي بر قيمت غذا در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت غذايي
مقاله شاخص قيمت غذا
مقاله سياست پولي
مقاله روش ARDL
مقاله الگوي تصحيح خطا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم زاده شوركي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهيه مواد غذايي براي جمعيت در حال رشد، تامين امنيت غذايي، افزايش توليد و افزايش درآمدهاي ارزي از مهترين هدف هاي برنامه اي هر کشور محسوب مي شود و سياست هاي پولي از جمله ابزارهايي است که به طور مستقيم و غير مستقيم بر روي قيمت غذا و متغير هاي عمده کشاورزي تاثير مي گذارد. در اين تحقيق از تحليل سري هاي زماني براي بررسي تاثير سياست هاي پولي بر شاخص قيمت مواد غذايي در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۲ استفاده گرديد. بدين منظور متغيرهاي حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغيرهاي سياست پولي بکار گرفته شد و به منظور تخمين مدل از روش  ARDLاستفاده گرديد. نتايج برآورد الگو نشان داد که يک رابطه بلند مدت بين متغيرهاي سياست پولي و شاخص قيمت غذا وجود دارد و شاخص قيمت مواد غذايي با نرخ بهره، حجم نقدينگي و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوري قابل انتظار است، بنابراين دولت به منظور کنترل قيمت غذا و تامين امنيت غذايي بايد از سياست هاي پولي استفاده نمايد، همچنين نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زياد به سمت تعادل بلند مدت است.