مقاله بررسي اثر شاخص هاي کلان اقتصادي بر مطالبات معوق بانک ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۴۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شاخص هاي کلان اقتصادي بر مطالبات معوق بانک ها
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ قصور
مقاله شاخص هاي اقتصاد کلان
مقاله ARDL
مقاله VAR
مقاله استرس تست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: زواريان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط اقتصاد کلان و دخالت هاي دولت و بانک مرکزي در اقتصاد به همراه ادوار تجاري که در بستر اقتصاد جهاني شکل مي گيرد، مي تواند باعث تحريک سودآوري شرکت ها و گيرندگان انفرادي وامها شده و مجموع تسهيلات و مطالبات معوق سيستم بانکي را تحت تاثير قرار دهد. در اين شرايط، تخمين يک مدل اقتصادي مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بين شرايط اقتصادکلان بر روي مطالبات معوق بانکي و ريسک اعتباري کمک مي نمايد.
بدين ترتيب در مطالعه حاضر به بررسي اثر شوک هاي کلان اقتصادي بر روي مطالبات معوق بانک ها در دوره زماني۸۷ -۱۳۷۹ مي پردازيم. براي اين منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نموديم، اما از آنجا که متغيرهاي برونزاي مدل، خود داراي خاصيت درونزايي هستند، لذا سعي شد براي نمايش روابط پوياي متغيرهاي برونزا، از مدل VAR استفاده گردد.
همچنين به منظور بررسي اثر واکنش مطالبات معوق به شوک هاي اقتصادي، از تابع واکنش آني و تجزيه واريانس ها به عنوان ابزاري براي تحليل استرس تست استفاده نموديم. طبق مدل هاي برزاش شده، تاثير شوک متغيرهاي اقتصادي که از اجراي سياست هاي پولي و مالي نظير تورم، رشد ناخالص داخلي بدون نفت، حجم نقدينگي و نرخ سود تسهيلات به ترتيب – به وجود مي آيد – داراي بيشترين تاثيرات برروي مطالبات معوق سيستم بانکي نسبت به ساير متغير هاي کلان اقتصادي هستند.