مقاله بررسي اثر شدت تحريك الكتريكي سطحي سه قطبي ستون فقرات بر پارامترهاي منحني فراخواني رفلكس H و موج MH عضلات سولئوس و گاستروكنميوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شدت تحريك الكتريكي سطحي سه قطبي ستون فقرات بر پارامترهاي منحني فراخواني رفلكس H و موج MH عضلات سولئوس و گاستروكنميوس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله TENS سه قطبي
مقاله رفلكس H
مقاله موتورنرون
مقاله سولئوس
مقاله گاستروكنميوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: تركمان گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مدلسازي هاي كامپيوتري تحريك الكتريكي سه قطبي نشان داده اين نوع الكترود گذاري ميتواند باعث افزايش عمق نفوذ تحريكات به داخل بافت ها شود. چنانچه بتوان با اين نوع تحريكات بر روي ستون فقرات به تحريك بافت هاي عمقي دست يافت ميتوان از فوايد درماني تحريكات الكتريكي به صورت موفق تري استفاده كرد.
روش ها: براي بررسي اثر عمق نفوذ تحريكات سطحي سه قطبي ۲۰ فرد سالم بدون مشكل عصبي – عضلاني تحت تاثير TENS سه قطبي با شدت هاي آستانه حسي، ۱٫۲۵ برابر آستانه و ۱٫۵ برابر آستانه حسي قرار گرفتند. الكترودهاي تحريكي TENS بر روي ستون فقرات به صورت طولي (آند – كاتد – آند) طوري قرار گرفتند كه اند هم سطح مهره يازدهم سينه اي گرفت. قبل، بعد و ده دقيقه پس از اعمال TENS سه قطبي، منحني فراخواني رفلكس H و موج M عضلات سولئوس و گاستروكنميوس ثبت شد. آزمايش ها در چهار جلسه جداگانه انجام شد كه در جلسه كنترل، الكترودها به فرد متصل شد ولي دستگاه TENS خاموش بود.
يافته ها: اعمال TENS سه قطبي با شدت ۱٫۵ برابر آستانه حسي، اثري تسهيلي – مهاري بر منحني فراخواني رفلكس H بجاي مي گذارد به شكلي كه موتورنرون هاي نوع اول مها موتورنرون هاي نوع دوم تسهيل شدند يعني شيب صعودي افزايش و شدت لازم براي برانگيختن Hmax كاهش يافت. دامنه Hmax و آستانه منحني فراخواني نيز كمي كاهش يافتند. در عضله گاستروكنميوس تسهيل صورت گرفت طوري كه آستانه منحني و شدت لازم براي برانگيختن Hmax كاهش و دامنه Hmax عضله گاستروكنميوس افزايش يافت. پس از اعمال TENS با شدت آستانه حسي، منحني فراخواني عضله سولئوس روندي تسهيلي و منحني عضله گاستروكنميوس روندي مهاري داشت.
نتيجه گيري: تحريك سه قطبي ستون فقرات با شدت ۱٫۵ برابر آستانه حسي احتمالا بافت هاي در عمق بيشتر را تحريك كرده و به اين طريق اثر متفاوتي نسبت به تحريك با شدت هاي پايين تر دارد.