مقاله بررسي اثر شدت هاي مختلف تنش خشکي بر صفات كمي و كيفي (Brassica napus L.) دو رقم كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شدت هاي مختلف تنش خشکي بر صفات كمي و كيفي (Brassica napus L.) دو رقم كلزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام كلزا
مقاله تنش خشكي
مقاله عملكرد و اجزاي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين مقاومت به تنش خشكي دو رقم كلزاي پایيزه و بررسي اجزا عملكرد آنها آزمايشي به صورت طرح كرت هاي نواري (Split plot) در پايه بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار كه در آن آبياري به عنوان عامل اصلي در هفت سطح و نيز عامل فرعي در ۲ سطح شامل ارقامZarfam ,Opera  بود. آزمايش در سال زراعي ۸۵ – ۱۳۸۴ در مزرعه موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا شد. نتايج حاصل نشان داد اثر رقم بر صفاتي مانند عملكرد دانه، عملکرد روغن دانه، درصد روغن دانه (۱%) و وزن هزار دانه (۵%) معني دار گرديد و همچنين اثرات متقابل آبياري و رقم بر صفات تعداد خورجين در شاخه فرعي و تعداد دانه در خورجين (در سطح احتمال ۵%) اثر معني داري گذاشته است. در شرايط تنش خشكي بيشترين عملكرد دانه به رقمZarfam  (5133 كيلوگرم درهكتار) در شرايط قطع آبياري در مرحله ساقه دهي و گل دهي و كمترين عملكردبه رقمOpera  درشرايط قطع آبياري در مرحله گل دهي اختصاص داشت.