مقاله بررسي اثر شدت چراي دام بر برخي خصوصيات شيميايي خاک در منطقه نيمه خشک (مطالعه موردي: پارك ملي خبر و مراتع اطراف) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۳۹۸ تا ۴۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شدت چراي دام بر برخي خصوصيات شيميايي خاک در منطقه نيمه خشک (مطالعه موردي: پارك ملي خبر و مراتع اطراف)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت چرا
مقاله خاک،‌ خصوصيات شيميايي
مقاله پارک ملي خبر
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي اثرات ناشي از چراي دام جهت يافتن خط مشي مديريتي صحيح و اتخاذ يک استراتژي مناسب جهت دام گذاري در مراتع کشور، امري ضروري است. اين تحقيق به منظور تعيين اثر شدت چراي دام بر خصوصيات شيميايي خاک در منطقه خبر استان کرمان طي دو سال انجام شد. رويشگاه هاي مرتعي تحت سه سطح شدت چرايي (بدون چرا، متعادل و سنگين) که از نظر شرايط اکولوژيک همگن بودند از پارک ملي خبر و مجاور آن انتخاب شدند. نمونه گيري خاک در دو عمق ۰-۱۵ و ۱۵-۳۰ سانتي متر و سه دوره (قبل،‌ اواسط و بعد از چرا)، در قالب طرح بلوک هاي خردشده انجام و خصوصيات شيميايي خاک (شامل مواد الي خاک، نيتروژن کل، فسفر قابل جذب، پتاسيم قابل جذب، اسيديته و هدايت الکتريکي خاک) بررسي شد. ميزان اسيديته و نيتروژن کل خاک در اواسط دوره چرايي نسبت به قبل و بعد از چرا کاهش معني دار داشتند و مواد آلي خاک قبل از چرا حداکثر بود. ميزان فسفر قابل دسترس در دوره اواسط و بعد از چرا در مقايسه با قبل از چرا، به ترتيب ۶ و ۷٫۸۳ ميلي گرم در هر کيلوگرم خاک کاهش داشت. با افزايش عمق خاک ميزان نيتروژن کل، پتاسيم قابل دسترس، فسفر قابل دسترس و مواد آلي خاک، برعکس اسيديته سير افزايشي داشتند. سه منطقه مطالعاتي از نظر ميزان فسفر و اسيديته خاک اختلاف معني داري نداشتند. بيشترين مقدار مواد آلي (معادل ۱٫۲۲ درصد) و پتاسيم (معادل (۲۵۴٫۹۵mg/kg در منطقه چرايي متوسط مشاهده شد که فقط در اين منطقه با دو منطقه ديگر مطالعاتي اختلاف معني دار داشتند. نيتروژن خاک در منطقه چراي شديد در مقايسه با منطقه بدون چرا کاهش ۱۸٫۸۴ درصد را نشان داد، در حالي که در منطقه چراي متوسط نسبت به منطقه بدون چرا اختلافي مشاهده نشد. طبق يافته هاي اين پژوهش چراي متوسط باعث بهبود وضعيت خصوصيات شيميايي خاک مخصوصا افزايش مواد آلي و پتاسيم نسبت به منطقه چراي سنگين و حتي قرق شده است. لذا چراي متعادل جهت بهبود اکوسيستم هاي مرتعي تخريب شده با پوشش غالب درمنه دشتي پيشنهاد مي شود.