مقاله بررسي اثر شدت چراي دام بر پوشش گياهي و خاك در مراتع سيساب بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شدت چراي دام بر پوشش گياهي و خاك در مراتع سيساب بجنورد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات شيميايي خاك
مقاله پوشش گياهي
مقاله شدت چرا
مقاله استان خراسان شمالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان آقاخاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نقي پوربرج علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت و لزوم شناخت خصوصيات خاک به ويژه خصوصيات شيميايي آن در اداره صحيح اکوسيستم هاي مرتعي، اين مطالعه به منظور بررسي اثر شدت چراي دام بر خصوصيات شيميايي خاک و پوشش گياهي در سه منطقه مرجع، کليد و بحراني در مراتع سيساب بجنورد انجام شد. بدين منظور نمونه برداري و جمع آوري اطلاعات پوشش گياهي و خاک از هر سه منطقه انجام شد. اطلاعات پوشش گياهي در پلات هاي يک متر مربعي به تعداد ۳۰ نمونه از هر منطقه به صورت تصادفي – سيستماتيک جمع آوري شد. نمونه هاي خاك از دو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ سانتي متر (با توجه به مرز تفكيك افق ها) و به تعداد ۵ نمونه مركب (هر نمونه مخلوطي از ۶ نمونه) از هر عمق در هر منطقه جمع آوري شد. فاکتورهاي درصدکربن آلي، ماده آلي خاک، نيتروژن کل، فسفر قابل جذب، اسيديته (pH) و هدايت الکتريکي (EC) اندازه گيري شدند. نتايج حکايت از آن داشت که با افزايش شدت چرا از ميزان کربن، نيتروژن، ماده آلي، فسفر و هدايت الکتريکي خاک کاسته مي شود ولي مقدار اسيديته افزايش مي يابد. نتايج حاصل از بررسي پوشش گياهي نشان داد که پهن برگان علفي داراي بيشترين درصد پوشش گياهي در منطقه مرجع مي باشند و با افزايش شدت چرا درصد پوشش گياهان بوته اي افزايش مي يابد. همچنين گياهان کلاس I بيشترين درصد پوشش را در منطقه مرجع به خود اختصاص دادند. بطوري که در منطقه بحراني گياهان کلاس III از بيشترين درصد پوشش گياهي برخوردار بودند. به طور کلي مي توان نتيجه گيري نمود که چراي شديد دام باعث کاهش پوشش گياهي و تغيير ترکيب گونه اي مي گردد، همچنين با ايجاد تغييرات منفي در عناصر غذايي خاک، پايداري اکوسيستم مرتعي را به خطر مي اندازد.