مقاله بررسي اثر شدت چرا بر نفوذپذيري مراتع شور و قليا اينچه برون استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۵۰ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شدت چرا بر نفوذپذيري مراتع شور و قليا اينچه برون استان گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت چرا
مقاله نفوذپذيري
مقاله مراتع شور و قليا
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي (حبيب)
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري عادل
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرعت نفوذ آب به داخل خاک به عواملي همچون پوشش سنگي و لاشبرگ، پوشش تاجي، قشر سطحي خاک، شدت بارندگي، مقدار مواد درشت در سطح خاک، شيب زمين، بافت خاک، جرم مخصوص ظاهري و ميزان رطوبت اوليه بستگي دارد. مهمترين عوامل موثر بر سرعت نفوذ در مراتع، لگدکوبي دام و کاهش پوشش گياهي در اثر چراي بي رويه است. الگوي پراکنش گياهي در اين مراتع به صورت لکه هاي گياهي است. با توجه به حساس و شکننده بودن تعادل اکولوژيک موجود بين عوامل محيطي و لکه هاي گياهي و نقش فشار چرا در ايجاد و تغيير عوامل خاکي، ارايه هر راهکار مديريتي در جهت بهبود مراتع منطقه، مستلزم شناخت تاثير چرا و قرق در تغيير الگوي لکه هاي گياهي و رابطه آن با عوامل خاکي از جمله نفوذپذيري است. از طريق رسم منحني تعداد دانگ ها نسبت به فاصله از آغل ۳ ناحيه فشار چرايي سنگين (A)، محدوده چرايي ثابت (B) و محدوده بدون چرا (C) تعيين شد. با نصب حلقه هاي زوجي، نفوذپذيري خاک نسبت به آب در نواحي با شدت چرايي متفاوت تعيين گرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري شدت نفوذ و ميزان نفوذ نهايي آب در خاک بين سه تيمار اصلي نشان داد که بين تيمار C و تيمار محدوده A و B به ترتيب در سطوح يک و ۵ درصد اختلاف معني دار وجود دارد. شدت نفوذ در بين لکه هاي گياهي سه تيمار اختلاف معني داري نداشته اما خاک لخت سه تيمار فوق اختلاف معني داري در سطح يک درصد وجود دارد. شدت نفوذ در تيمارهاي فرعي بين لکه هاي گياهي و خاک لخت در سطح يک درصد اختلاف معني دار دارد.