مقاله بررسي اثر شوري و اسيد آسکوربيک بر برخي پاسخ هاي فيزيولوژيکي در گياه سياه دانه (.Nigella sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۷۰ تا ۳۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شوري و اسيد آسکوربيک بر برخي پاسخ هاي فيزيولوژيکي در گياه سياه دانه (.Nigella sativa L)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد آسکوربيک
مقاله پروتئين
مقاله رنگيزه هاي فتوسنتزي
مقاله سياه دانه (.Nigella sativa L)
مقاله شوري
مقاله قندهاي محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: اديب هاشمي نينا
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، برهم کنش کلريدسديم و اسيد آسکوربيک بر پارامترهاي رشد (وزن تر و خشک، طول اندام هوايي و ريشه)، مقدار رنگيزه هاي فتوسنتزي برگها (کلروفيل a، b و(a + b) ، کاروتنوئيدها)، مقدار قندهاي محلول و پروتئين در اندام هوايي و ريشه گياه دارويي سياه دانه (Nigella sativa L.)در شرايط گلخانه اي، به صورت تصادفي با سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. به طوري که گياهان در معرض غلظت هاي مختلف کلريدسديم (۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و۱۰۰  ميلي مولار) و اسيد آسکوربيک (۰ و ۱۰ ميلي مولار) قرار گرفتند. در گياهاني که تنها در معرض کلريدسديم قرار داشتند، در مقايسه با گياهان شاهد، با افزايش غلظت کلريدسديم، پارامترهاي رشد، مقدار رنگيزه هاي فتوسنتزي و مقدار پروتئين کاهش و مقدار قندهاي محلول افزايش يافت. اما گياهاني که در معرض هم زمان کلريدسديم و اسيد آسکوربيک قرارداشتند، در مقايسه با گياهاني که تنها در معرض تنش شوري بودند، در غلظت هاي يکسان کلريدسديم، پارامترهاي رشد، مقدار رنگيزه هاي فتوسنتزي و مقدار قندهاي محلول و پروتئين بيشتري را نشان دادند. اين نتايج نشان مي دهند که اسپري اسيد آسکوربيک (به عنوان يک آنتي اکسيدان) سبب افزايش بردباري به تنش شوري و کاهش اثرهاي مضر کلريدسديم در گياه سياه دانه شده است.