مقاله بررسي اثر شير سويا بر بقاي باکتري هاي Lactobacillus Acidophilus در طي نگهداري نوشيدني ماست پروبيوتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۲۳ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شير سويا بر بقاي باکتري هاي Lactobacillus Acidophilus در طي نگهداري نوشيدني ماست پروبيوتيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شير سويا
مقاله Lactobacillus Acidophilus
مقاله نوشيدني ماست پروبايوتيک
مقاله نگهداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياسمني فريماني تکتم
جناب آقای / سرکار خانم: خميري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري تهراني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پري بيوتيك ها، ترکيبات غذايي غيرقابل هضمي هستند كه با تحريك انتخابي رشد يا فعاليت يك يا تعدادي از باكتري ها درروده، اثرات مفيدي را در ميزبان به جاي مي گذارند. فرآورده هاي پروبيوتيک، در صورتي که در مقادير مناسبي مصرف شوند، با بهبود ميكروفلور داخلي بدن به طور موثري از نظر تغذيه اي و تامين سلامت بر ميزبان اثر مي گذارند. مصرف فرآورده هاي سين بيوتيک (حضور هم زمان پروبيوتيک و پري بيوتيک) اثرات سودمندتري بر سلامت مصرف کننده دارد. در اين مطالعه، اثر جايگزيني شير سويا با شير معمولي (حاوي ترکيبات پري بايوتيک) در ۳ سطح ۰، ۳۰ و ۵۰ درصد (وزني/ وزني) بر بقاي Lactobacillus Acidophilus در طي ۶ هفته نگهداري بررسي شد. بررسي آماري نتايج نشان داد كه جايگزيني شير سويا سبب افزايش معني دار در تعداد باکتري هاي پروبيوتيک زنده در مقايسه با نمونه شاهد گرديد (P<0.05) و امتياز طعم نمونه ها با افزايش درصد شير سويا کاهش يافت. به طورکلي، در تمام نمونه ها با گذشت زمان نگهداري، تعداد باکتري هاي پروبايوتيک زنده،pH و مطلوبيت طعم کاهش و اسيديته افزايش يافت. کليه نمونه هاي داراي شير سويا، در پايان دوره نگهداري كمترين تعداد باکتري هاي پروبايوتيک(log CFU/g 6) ، طبق استاندارد FIL/IDF براي محصولات پروبايوتيک را داشتند.