مقاله بررسي اثر ضدتشنجي عصاره متانولي گياه زيرفون در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضدتشنجي عصاره متانولي گياه زيرفون در موش سوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه زيرفون
مقاله تشنج
مقاله پيکروتوکسين
مقاله پنتيلين تترازول
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم منش حسام
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وفازاده جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بعضي منابع به اثرات مفيد گياه زيرفون بر بيماريهاي عصبي از جمله تشنج، اشاره شده است از آنجاييکه مطالعه کلاسيک علمي در دسترس نمي باشد. در اين مطالعه به اثر عصاره متانولي پرکوله گياه (Tilia plathyphyllos) بر تشنج ناشي از پيکروتوکسين و پنتيلين تترازول در موش سوري پرداخته شد.
مواد و روشها: در اين تحقيق تجربي، گروههاي ۵ تايي از موشهاي سوري از طريق تزريق داخل صفاقي با دوزهاي مختلف از عصاره متانولي پرکوله سرشاخه هاي گلدار گياه زيرفون (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن ) پيش درماني شده و پس از ۲۰ دقيقه به آنها پيکروتوکسين ۱۰ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن يا پنتيلين تترازول ۸۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن به صورت داخل صفاقي تزريق و ميزان تاثير عصاره در تاخير شروع حملات تشنجي، زمان مرگ ناشي از تشنج و در صد مرگ و مير در گروههاي آزمايش و کنترل، اندازه گيري و مقايسه گرديد.
يافته ها: پيش درماني حيوانات با دوزهاي ۲۰۰ و ۱۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن عصاره گياه زيرفون به ترتيب باعث تاخير در شروع حملات تشنجي ناشي از پيکروتوکسين از ۲۰۸ ثانيه به ۲۹۸ (p<0.05) و (p<0.01)570 ثانيه شد. دوز ۲۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن از عصاره باعث تاخير تشنج ناشي از پنتيلن تترازول از ۲۳۳ ثانيه به ۳۵۱ ثانيه (p<0.01) شد. زمان مرگ موشها نيز با دوز ۲۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن عصاره از ۱۲۳۷ به ۱۴۹۸ ثانيه (p<0.05) در مورد پيکروتوکسين و از ۱۹۷۳ به ۲۵۰۸ ثانيه (p<0.01) در مورد پنتيلن تترازول، به تاخير افتاد (p<0.05) درصد مرگ و مير ناشي از پيکروتوکسين و پنتيلن تترازول از ۱۰۰% بترتيب به (p<0.05)%80 و (p<0.05)%40 رسيد.
نتيجه گيري: عصاره متانولي سرشاخه هاي گلدار گياه زيرفون باعث تاخير در شروع حملات تشنجي، تاخير در مرگ و کاهش درصد مرگ و مير ناشي از پيکروتوکسين و پنتيلن تترازول ميگردد و براي استفاده از آن بعنوان ضدتشنج، بايستي مطالعات تکميلي روي آن انجام شود.