مقاله بررسي اثر ضدعفوني کننده ها بر بيوفيلم باکتري هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضدعفوني کننده ها بر بيوفيلم باکتري هاي مختلف
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصال
مقاله بيوفيلم
مقاله ضدعفوني کننده
مقاله ميکروتيتر پليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيوفيلم عبارت است از تجمع ميکروارگانيسم ها، محصولات خارج سلولي و مواد موجود در فضاي ما بين آنها که به يک سطح متصل شده اند. بيوفيلم ها به دليل ساختار خاص خود و وجود مواد پليمريک خارج سلولي مانعي در برابر نفوذ عوامل ضد ميکروبي مي گردند. بيوفيلم با عوامل کنترلي مانند حرارت، خشک کردن، پاک کننده ها و شوينده ها به سادگي از بين نمي روند و بر روي سطوح در تماس با مواد غذايي باقي مي ماند. در نتيجه احتمال زنده ماندن باکتري هاي بيماريزا و فاسد کننده و سپس آلودگي و انتقال بيماري هاي ناشي از غذا بيشتر مي گردد.
مواد و روش ها: اثر حذفي و کشندگي ضدعفوني کننده هاي معمول مورد استفاده در صنايع غذايي و مراکز عفوني بر بيوفيلم باکتري هاي بيماريزا مانند Salmonella enteritidis، Listeria monocytogenes و Staphylococcus aureus و محيطي کارخانه فراورده گوشتي با روش ميکروتيتر پليت مورد بررسي قرار گرفت. در مورد سنجش ميزان حذف بيوفيلم باکتري ها از رنگ کريستال ويوله و در مورد اثر کشندگي از رنگ تنفسي TTC استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بيوفيلم باکتري ها به اثر ضدعفوني کننده ها مقاومت نشان مي دهند، گرچه بعضي از آنها مانند هيپوکلريت سديم، پروپانل و پراکسيد هيدروژن بيشترين درصد حذف بيوفيلم و گلوتارآلدهيد، بيشترين اثر کشندگي را نشان دادند.
نتيجه گيري: بنابراين کارايي ضدعفوني کننده ها بسته به نوع بيوفيلم باکتري ها بر حسب گونه، ساختار و شرايط محيطي متفاوت است. اين مساله اهميت انتخاب ضدعفوني کننده مناسب را در صنايع و مراکز بهداشتي براي جلوگيري و در نتيجه کنترل تشکيل بيوفيلم نشان مي دهد.