مقاله بررسي اثر ضد اضطرابي عصاره آبي برگ اسفناج در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد اضطرابي عصاره آبي برگ اسفناج در موش سوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفناج
مقاله ضد اضطرابي
مقاله ماز بعلاوه اي شكل مرتفع
مقاله Stretched Attend Posture) SAP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميلادي‌ گرجي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفاخواه حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي سپينود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در مطالعات قبلي خواص آنتي اكسيداني اسفناج در به تاخير انداختن فرآيند پيري سيستم اعصاب مركزي و يا نقايص و رفتارهاي شناختي وابسته به پيري و نيز برخي بيماريهاي نورودژنراتيو گزارش گرديد. هدف اين مطالعه ارزيابي اثرات ضد اضطرابي دوزهاي مختلف عصاره آبي برگ اسفناج مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه از ۵۰ سر موش سوري نر به وزن ۲۵ – ۳۰ گرم استفاده شد. حيوانات به سه گروه ده تايي آزمايش و دو گروه ده تايي كنترل تقسيم گرديدند. گروههاي آزمايش سه دوز پودر عصاره آبي اسفناج ۰٫۰۵ ,۰٫۱۰ و ۰٫۱۵ گرم (به ازاي هر موش در روز) و در يك گروه كنترل آب آشاميدني و در گروه كنترل ديگر ساكاروز 3% w/v به همراه آب آشاميدني به صورت خوراكي به مدت يك ماه دريافت كردند. سپس موشها در جهت افزايش فعاليت حركتي و حس كنجكاوي به مدت ۵ دقيقه در يك جعبه با ديواره هاي مشكي قرار داده شدند. پس از آن در فواصل زماني تنظيم شده به ماز بعلاوه اي مرتفع منتقل گرديدند و به مدت ۵ دقيقه شاخص هاي استاندارد ارزيابي اضطراب از طريق مشاهده در آنها بررسي و ثبت شد.
يافته ها: عصاره اسفناج با دوز ۰٫۱۰ و ۰٫۱۵ گرم در مقايسه با گروه هاي شاهد به صورت معني داري موجب افزايش درصد مدت زمان ماندن در بازوي باز و نيز با دوز ۰٫۱۵ گرم موجب افزايش تعداد ورود به بازوي باز ماز بعلاوه اي شكل مرتفع شده است (P<0.05). هيچ اختلافي هم بين تعداد كل ورود به بازوها در بين گروه ها ديده نشد. همچنين عصاره اسفناج با دوز ۰٫۱۰ و ۰٫۱۵ گرم در مقايسه با گروه شاهد بصورت معني داري موجب كاهش تعداد SAP گرديد.(P<0.05)   
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهد عصاره اسفناج در دوزهاي بالاتر احتمالا داراي اثرات ضد اضطرابي مي باشد.