مقاله بررسي اثر ضد باكتريايي نانو ماده TiO2 بر روي اشريشياكلي و استافيلوكوكوس ارئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد باكتريايي نانو ماده TiO2 بر روي اشريشياكلي و استافيلوكوكوس ارئوس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو مواد
مقاله TiO2
مقاله اشريشياكلي
مقاله استافيلوكوكوس ارئوس
مقاله خواص آنتي باكتريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد آيشه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي زارچي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل ضد آنتي باكتريال غيرآلي داراي مقاومت باكتريايي و ثبات دمايي بسياربالايي هستند. در چند دهه اخير نانو  مواد غير آلي كه داراي ساختار بسيار جديد، خواص بيولوژيكي،شيميايي و فيزيكي پيشرفته هستند با عملكردي كه ناشي از اندازه نانويي آنهاست ساخته شده است. اين مواد با ساختار و شكل نانويي خود توجه هاي زيادي را به خود جلب كرده اند.
روش بررسي: هدف از اين مطالعه بررسي خواص آنتي باكتريال نانوذرات ضد عفوني كننده TiO2 عليه باكتري هاي اشريشياكلي و استافيلوكوكوس ارئوس مي باشد. در تحقيقات اوليه، چگالي نوري(OD)  اشريشياكلي و استافيلوكوكوس ارئوس در حضور ۰۱/۰% و ۷۵/۰% و ۵/۱% از TiO2 مشاهده شد. در مرحله دوم مطالعه ۶٫۳ log CFU/mlمحيط كشت مايع اشريشياكلي و استافيلوكوكوس ارئوس به طور جداگانه در معرض %۵/۱ از نانومواد TiO2 در دماي ۳۷oC قرار گرفتند. در قسمت سوم آزمايش نيز، باكتري اشريشياكلي در محيط كشت ثابت (جامد) در حضور و عدم حضور نانو ذرات كشت داده شد.
نتايج: غلظت ۰۱/۰% از نانوذرات TiO2 تغييرات قابل توجه اي در تعداد باكتري ها ايجاد نكرد، اما در حضور غلظت ۷۵/۰% و ۵/۱% از نانو مواد، كاهش قابل توجه اي در تعداد باكتري ها مشاهده شد .(P<0.05)در گروه كنترل زيست پذيري سلول هاي باكتري تا ۱۳ روز طول مي كشد در حالي كه در حضور غلظت ۵/۱% از TiO2 مرگ سلولي باكتري هاي اشريشياكلي و استافيلوكوكوس ارئوس به ترتيب بعد از ۱۶ و ۲۴ ساعت فرا مي رسد. نتايج نشان دادكه حضور غلظت %۵/۱ از TiO2 در محيط كشت جامد، رشد باكتري اشريشياكلي را ۶/۵ مرتبه كاهش مي دهد.
نتيجه گيري: يافته هاي ما نشان دهنده تاثيرات آنتي باكتريايي نانو ذرات TiO2 بر روي هر دوي باكتري ها است، البته باكتري استافيلوكوكوس ارئوس در مقايسه با اشريشياكلي به اين نانوذرات حساس تر است.