مقاله بررسي اثر ضد قارچي و سميت نانوکپسول هاي پلي لاکتيد-گليکوليد حاوي آمفوتريسين B به فرم پودر خشک در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد قارچي و سميت نانوکپسول هاي پلي لاکتيد-گليکوليد حاوي آمفوتريسين B به فرم پودر خشک در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمفوتريسين B
مقاله نانوكپسول
مقاله كانديدا آلبيكانس
مقاله كارايي محصور سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري حسن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قريب امير
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي زاده زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آمفوتريسين B يكي از قديمي ترين داروهاي ضد قارچي بوده و براي درمان عفونت هاي قارچي سيستميك مناسب مي باشد. متاسفانه، اين دارو برخي اثرات جانبي نظير سميت بر روي كليه ها را از خود نشان داده است. بنابراين، اخيرا جهت افزايش كارايي و كاهش سميت آمفوتريسين B فرمولاسيون هاي جديدي از آن تهيه مي گردد.
مواد و روش ها: نانوکپسول هاي حاوي آمفوتريسين B به روش جانشيني حلال با استفاده از پليمرهايي نظير پليD  و -L لاکتيد- کو- گليکوليد تهيه گرديد. سپس نانوکپسول هاي مذکور با استفاده از اكسيد سيليسيم به فرم پودر خشک تبديل شد و کارايي محصور سازي آمفوتريسين B به روش اسپکتروفتومتري مورد اندازه گيري قرار گرفت. از طرفي، مقدار حداقل غلظت مهار كنندگي(MIC)  نانوکپسول هاي تهيه شده براي قارچ كانديدا آلبيكانس (ATCC 90028) با استفاده از روش رقت سازي متوالي اندازه گيري شد. سپس اثرات سمي آن بر روي گلبول هاي قرمز انساني در شرايطin vitro  بررسي گرديد.
يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد كه كارايي محصورسازي آمفوتريسين
B معادل ۷۵±۰٫۱۳ درصد است. مقدار MIC نانوكسپول هاي حاوي آمفوتريسين B بر ضد قارچ كانديدا آلبيكانس مورد مطالعه در مقايسه با آنتي بيوتيک مذکور به فرم آزاد کاهش قابل ملاحظه اي نشان داد. علاوه بر اين، اثر سمي آمفوتريسين B محصور در نانوکپسول ها بر روي گلبول هاي قرمز انساني ۵٫۸۹ بار كمتر از فرم آزاد اين دارو بود.
بحث و نتيجه گيري: يافته ها بيانگر اين است که نانوكسپول هاي حاوي آمفوتريسين B تهيه شده در اين تحقيق مي تواند به عنوان يک سيستم ناقل مناسب براي اين دارو جهت درمان عفونت هاي قارچي به کار گرفته شود.