مقاله بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره اتانولي برگ درخت گردو بر روي پروپيوني باکتريوم آکنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره اتانولي برگ درخت گردو بر روي پروپيوني باکتريوم آکنه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات ضد ميکروبي
مقاله برگ درخت گردو
مقاله پروپيوني باکتريوم آکنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جوش جواني يکي از مشکلات پزشکي است و پروپيوني باکتريوم آکنه به عنوان يک عامل اصلي در اين بيماري مورد توجه قرار دارد. اثرات ضد ميکروبي قسمت هاي مختلف درخت گردو بر روي بسياري از باکتري ها به اثبات رسيده است. برگ گردو همچنين اثر آنتي اکسيداني داشته و بنابراين اگر داراي اثر ضد باکتريايي بر روي پروپيوني باکتريوم آکنه نيز باشد، مي تواند به عنوان يک داروي جايگزين براي درمان اين بيماري مطرح گردد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي اثر آنتي باکتريال عصاره برگ درخت گردو بر روي پروپيوني باکتريوم آکنه در شرايط آزمايشگاهي انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، عصاره اتانولي برگ درخت گردو تهيه و اثرات ضد ميکروبي آن به روش چاهک- ديفيوژن، تعيين حداقل غلظت ممانعت کنندگي از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگي باکتري (MBC) با روش رقت لوله اي عليه پروپيوني باکتريوم آکنه انجام شد، آمپي سيلين (۱۰ ميكروگرم) به عنوان کنترل مثبت بکار رفت.
يافته ها: عصاره اتانولي برگ درخت گردو در هر دو روش آگار ديفيوژن و ماکرودايلوشن بر روي باکتري پروپيوني باکتريوم آکنه داراي اثر مهاري بود. بيشترين هاله عدم رشد در غلظت ۱۵۰ ميلي گرم در ميلي ليتر معادل ۷/۱±۲۵ ميلي متر، مقدار MIC برابر ۵/۱۲ ميلي گرم در ميلي ليتر و مقدار MBC معادل ۱۵ ميلي گرم در ميلي ليتر بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که عصاره اتانولي برگ درخت گردو داراي اثر ضد ميکروبي بر روي پروپيوني باکتريوم آکنه بوده، مي تواند به عنوان فرآورده اي آنتي باکتريال در درمان عفونت هاي خارجي حاصل از اين ميکروارگانيسم مطرح گردد.