مقاله بررسي اثر ضد ميکروبي و تعيين ميزان ترکيبات فنولي، فلاونوئيدي و فلاونولي عصاره اتانولي گل ميموني (Scrophularia striata) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد ميکروبي و تعيين ميزان ترکيبات فنولي، فلاونوئيدي و فلاونولي عصاره اتانولي گل ميموني (Scrophularia striata)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات ضد ميکروبي
مقاله گل ميموني
مقاله فنول
مقاله فلاونوئيد
مقاله فلاونول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي چالشتري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترکيبات فنولي و فلاونوئيدي گياهان غالبا اثر ضد ميکروبي دارند. لذا اين مطالعه با هدف بررسي اثرات ضد ميکروبي و تعيين ميزان ترکيبات فنولي، فلاونوئيدي و فلاونولي عصاره اتانولي گياه گل ميموني (Scrophularia striata) انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي آزمايشگاهي، عصاره اتانولي گياه تهيه و براي تعيين حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتري (MIC) و حداقل غلظت کشندگي باکتري (MBC) از روش ماکرودايلوشن عليه باکتري Ecoli O157:H7 استفاده شد، آميکاسين (۳۰µg) به عنوان ماده ضد ميکروبي مرجع بکار رفت. همچنين ترکيبات فنولي، فلاونولي و فلاونوئيدي آن با استفاده از روش هاي رنگ سنجي فولين-سيوکالتيو و کلريد آلومينيوم اندازه گيري شد.
يافته ها: ميزان ترکيبات فنولي، فلاونولي و فلاونوئيدي عصاره اتانولي گل ميموني به ترتيب ۶۶/۶±۱۸۰، ۶/۳±۷۴ و ۶۶/۶±۱۰۰ mg/g بود. همچنين مقدار MIC و MBC در روش ماکرودايلوشن به ترتيب برابر۹۰mg/ml  و ۱۰۰mg/ml بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که عصاره گياه گل ميموني داراي اثر ضد ميکروبي بر روي باکتري مذکور بوده و عليرغم اين مطلب، انجام تحقيقاتي باليني و همچنين استفاده از ديگر روش هاي عصاره گيري، اثرات ضد باکتريايي گل ميموني را روشن تر خواهد كرد.