مقاله بررسي اثر طب فشاري در نقطه liv3 بر شدت و مدت ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر طب فشاري در نقطه liv3 بر شدت و مدت ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله نقطه liv3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگاني پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: لميعيان مي نور
جناب آقای / سرکار خانم: احمري طهران هدي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفرآبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديسمنوره اوليه يکي از شايع ترين اختلالات در زنان است که سبب کاهش کارايي زنان مي گردد. طبق نظريات طب چيني درمان ديسمنوره، به تعديل انرژي و خون نياز دارد. هدف اين مطالعه بررسي اثر طب فشاري نقطه liv3 بر شدت و مدت ديسمنوره اوليه مي باشد.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني تعداد ۱۹۴ نفر از دانشجويان مرکز تربيت معلم نسيبه که واجد شرايط ورود به مطالعه بودند انتخاب و در سيکل اول قاعدگي شدت و مدت درد تعيين و سپس افراد به طور تصادفي به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند. درسيکل دوم، سوم و چهارم فشاردر نقطه
liv3 و فشار پلاسبو، ۳ تا ۷ روز قبل از شروع قاعدگي، به مدت ۲۰ دقيقه در روز انجام گرديد. با شروع خونريزي در طي اين سه سيکل شدت و مدت ديسمنوره تعيين گرديد. ابزارگردآوري داده ها صورتک هاي ونگ بيکر (براي سنجش درد)، پرسش نامه بک، ساعت، دستگاه Acuhealth tens pro 900 وForce Guage  بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده ازآزمونc2، من ويتني، فريدمن وt  مستقل انجام شد.
نتايج: در سيکل اول از نظر شدت ديسمنوره بين گروه ها تفاوتي وجود نداشت(p=0.40)  ولي در سيکل دوم (P<0.05)، سوم (P<0.001) و چهارم (P<0.001) تفاوت معناداري دو گروه وجود داشت. ميانه شدت ديسمنوره در گروه مداخله و شاهد در سيكل اول برابر با ۶ بود و در سيكل چهارم در گروه مداخله ۴ و در گروه شاهد ۶ بود. از نظر مدت درد در سيكل اول و دوم اختلاف معناداري بين گروه ها وجود نداشت، ولي در سيكل سوم (P<0.05) و چهارم (P<0.001)، در گروه مداخله مدت درد به طور معناداري نسبت به گروه كنترل كاهش يافته بود.
نتيجه گيري :در اين مطالعه استفاده از فشار در نقطهliv3  در كاهش طول مدت و شدت ديسمنوره اوليه موثر بوده است، لذا به عنوان درماني كاربردي، موثر، ارزان و در دسترس جهت درمان ديسمنوره اوليه پيشنهاد مي شود.