مقاله بررسي اثر طول گفته بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۸۶ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر طول گفته بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لكنت
مقاله كودكان
مقاله طول گفته
مقاله پيچيدگي نحوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حارث آبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پولادي شيدا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بختياري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پژوهش هاي زيادي به بررسي ارتباط بين لكنت و عوامل زبان شناختي گوناگون پرداخته اند. نتايج به دست آمده مي توانند جهت شناخت بيشتر ماهيت لكنت و نيز يافتن شيوه هاي مناسب تر براي درمان آن به كار روند. هدف از اين پژوهش، تعيين و مقايسه تاثير طول گفته بر ميزان نارواني گفتار در كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي دو گروه شامل ده كودك لكنتي و ده كودك غيرلكنتي تك زبانه و فارسي زبان ۶-۴ ساله مورد بررسي قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه از لحاظ سن و جنس با يکديگر مشابه بودند. براي بررسي نارواني، ده دسته جمله در دو گروه ساده و پيچيده در نظر گرفته شد که به ترتيب بر طول جملات هر دسته، يک تکواژ افزوده مي شد. تکليف تقليد جملات در دو گروه انجام شد و نتايج با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي حاصل از تحقيق حاکي از آن بود که بين ده دسته جمله، ميزان نارواني گفتار در کودکان لکنتي و غيرلکنتي با افزايش طول گفته افزايش معني داري نشان مي دهد (p=0.001). همچنين در هر يک از دو گروه جملات ساده و پيچيده برحسب طول، در ميزان نارواني گفتار در کودکان لکنتي و غيرلکنتي، افزايش معني داري مشاهده شد (p<0.05). مقايسه كودكان لكنتي و غيرلكنتي نيز تفاوت معني داري را بين اين دو گروه نشان داد (p=0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه افزايش طول گفته منجر به افزايش ميزان نارواني كودكان لكنتي و غيرلكنتي در هر يک از دو گروه جملات ساده و پيچيده مي شود. کودکان لکنتي نيز با افزايش طول گفته، ميزان نارواني بيشتري نسبت به کودکان غيرلکنتي نشان مي دهند.