مقاله بررسي اثر عصاره آبي دانه تمبر هندي بر زمان واکنش دم و ميزان DHEA سرم در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروکتوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عصاره آبي دانه تمبر هندي بر زمان واکنش دم و ميزان DHEA سرم در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروکتوز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمبر هندي
مقاله DHEAS
مقاله زمان واکنش دم
مقاله متابوليک سندرم
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري حميده
جناب آقای / سرکار خانم: هراتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم مقاومت به انسولين يک اختلال متابوليکي است که در پاتوفيزيولوژي بيماري ديابت موثر است. چون ميزان DHEA سرم و تحريک پذيري سلول هاي بدن را تغيير مي دهد. هدف اين مطالعه بررسي اثر عصاره آبي دانه تمبر هندي بر زمان واکنش دم به محرک دردزا و ميزان DHEAS سرم در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروکتوز بوده است.
روش تحقيق: اين مطالعه بر روي ۳۰ سر موش صحرايي نر که در سه گروه مساوي شاهد سالم (C)، تغذيه شده با فروکتوز (F) و تغذيه شده با فرکتوز و تحت درمان با عصاره دانه تمبر هندي (FT) انجام شد. در پايان زمان واکنش دم به محرک دردزا و ميزان DHEAS سرم اندازه گيري گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار کامپيوتري SPSS V.11 آناليز گرديد. نتايج به صورت Mean±SD بيان و اختلافات آماري در سطح معني داري ۵ درصد بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که زمان واکنش دم به محرک دردزا در گروه FT نسبت به گروه F کاهش يافت، اما مقدار DHEAS در اين گروه نسبت به گروه F افزايش معني داري نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که مصرف عصاره آبي دانه تمبر هندي، موجب افزايش مقدار DHEAS و تحريک پذيري در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروکتوز مي گردد که مکانيسم دقيق آن نياز به مطالعه بيشتر دارد.