مقاله بررسي اثر عصاره الکلي ميوه گياه عروسک پشت پرده بر ميزان چربي خون در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عصاره الکلي ميوه گياه عروسک پشت پرده بر ميزان چربي خون در رت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تري گليسريد
مقاله عروسک پشت پرده
مقاله کلسترول
مقاله ليپوپروتئين با چگالي بالا
مقاله ليپوپروتئين با چگالي پایين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي آشتياني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جباري ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افزايش چربي خون يک فاکتور خطر مهم براي بيماري هاي قلبي عروقي مي باشد. در تحقيق حاضر اثر عصاره گياه عروسک پشت پرده (کاکنج) بر روي ميزان کلسترول، ليپوپروتئين هاي با چگالي کم، ليپوپروتئين هاي با چگالي بالا و تري گلسيريدها مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي ۵۰ سر رت نژاد ويستار در ۵ گروه ده تايي انتخاب شدند، گروه کنترل با رژيم غذايي عادي، گروه شاهد تحت رژيم غذاي چرب که روزانه ۰٫۲ ميلي ليتر حلال عصاره (نرمال سالين) به صورت داخل صفاقي به مدت ۲۱ روز دريافت مي کردند و به طور مشابه گروه هاي تجربي دريافت کننده عصاره با دوز حداکثر (۰٫۴ گرم/ کيلوگرم)، دوز متوسط (۰٫۲ گرم/ کيلوگرم) و دوز حداقل (۰٫۱ گرم/ کيلوگرم) و تحت تيمار با غذاي چرب تقسيم بندي شدند. بعد از پايان دوره، خون گيري انجام و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده، غلظت کلسترول و ليپوپروتئين با چگالي پايين کاهش معني دار (P<0.05) يافته است در حالي که در غلظت پلاسمايي ليپوپروتئين با چگالي بالا و تري گليسيريد تغييرات معني دار مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که تغييرات فوق الذکر، بيشتر مربوط به ليکوپن موجود در گياه باشد،که يک آنتي اکسيدان بسيار قوي و مانع ايجاد کلسترول بد خون شده و احتمالا مواد دفعي را از طريق آزاد ساختن کلسترول افزايش و لذا ميزان کلسترول خون را کاهش مي دهد و به علاوه سنتز کلسترول را مهار مي کند.