مقاله بررسي اثر عصاره برگ درخت گلابي وحشي (تلكا) بر غلظت گلوكز سرم، فعاليت آنتي اكسيداني و پراكسيداسيون ليپيدي در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عصاره برگ درخت گلابي وحشي (تلكا) بر غلظت گلوكز سرم، فعاليت آنتي اكسيداني و پراكسيداسيون ليپيدي در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگ درخت تلكا
مقاله آنتي اكسيدان
مقاله پراكسيداسيون ليپيدي
مقاله قندخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: خان باباپور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب نژاد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: لكزايي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: پورامير مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عصاره برگ گياه تلكا داراي خصوصيات بيولوژيك فراواني نظير آنتي اكسيدان، ضد لارو، ضد باكتري و ضد قارچ در محيط آزمايشگاه مي باشد. اين مطالعه جهت بررسي اثرات آنتي اكسيداني، ضد افزايش قند خون و ضد پراكسيداسيون ليپيدي عصاره برگ گياه تلكا در رت هاي نرمال انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۵۶ سر موش نر بالغ ن‍ژاد ويستار با وزن ۲۰۰-۱۵۰ گرم كه به هفت گروه هشت تايي كنترل و آزمايش تقسيم شده بودند، انجام شد. از گروه شاهد در ابتداي تحقيق نمونه گيري به عمل آمد. به گروههاي آزمايش عصاره برگ گياه تلكا (۵۰۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن) براي ۷، ۱۴،  21 روز (يك روز در ميان) خورانده شد. به گروههاي كنترل نيز آب به ميزان ۱٫۵ سي سي خورانده شد. بررسي اثر اين عصاره بر روي قند خون در سرم بوسيله روش گلوكز اكسيداز و اثرات آنتي اكسيداني و ضد پراكسيداسيون ليپيدي در سرم و بافتها انجام شد. فعاليت آنتي اكسيداني به وسيله روش (ferric reducing antioxidant power) FRAP و پراكسيداسيون ليپيدي بوسيله روش (Thiobarbituric acid reactive substances) TBARS انداره گيري شد.
يافته ها: بعد از ۱۴ روز از شروع تحقيق غلظت گلوكز سرم در گروه آزمايش (۵۵٫۶۱±۸٫۷۳ ميلي گرم به ازاي هر دسي ليتر) بود كه نسبت به گروه شاهد (۹۹٫۵۱±۱۴٫۳۶ ميلي گرم به ازاي هر دسي ليتر) كاهش معني داري داشت (P=0.032). تغييرات گلوكز در ساير روزها و بين گروههاي كنترل و آزمايش معني دار نبود. فعاليت آنتي اكسيداني در بافتها و سرم بعد از ۲۱ روز در گروه آزمايش (كبد: ۱۱۷۸±۴۳٫۲، كليه: ۱۰۳۱٫۹±۵۳٫۴، پانكراس: ۱۶۴٫۶±۷٫۶، سرم: ۱۹۸۶±۱۸۲٫۲ ميكرومولار) نسبت به گروه كنترل (كبد: ۳۳٫۱±۴٫۵، كليه: ۵۴۴٫۶۳±۳۵٫۲، پانكراس: ۸۹٫۸±۸٫۸، سرم: ۱۵۰۵±۸۹ ميكرومولار) افزايش پيدا كرد. اما ميزان پراكسيداسيون ليپيدي در بافت ها تغييري نكرد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه عصاره برگ گياه تلكا داراي فعاليت آنتي اكسيداني در محيط in vivo در سرم و بافت هاي كبد، كليه و پانكراس در رت هاي نرمال است.