مقاله بررسي اثر عصاره ترکيبي شويد (Anethum) بر روي ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما در رت هاي سالم و ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۵ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عصاره ترکيبي شويد (Anethum) بر روي ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما در رت هاي سالم و ديابتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوم
مقاله ديابت
مقاله استرپتوزوسين
مقاله ليپيدهاي پلاسما
مقاله ليپوپروتئين هاي پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيپرليپدمي از ريسک فاکتورهاي اصلي در پيشرفت بيماري هاي قلبي عروقي مي باشد. آنتوم داروي گياهي است که به عنوان پايين آورنده چربي خون در ايران استفاده مي شود. در اين تحقيق اثرات هيپوليپيدميک عصاره ترکيبي آنتوم (Anethum) در رت هاي سالم و ديابتي تغذيه شده با جيره غذايي پرچرب مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي تعداد ۸۸ سر موش با تزريق استرپتوزوسين (STZ) ديابتي شدند. دو روز پس از ديابتي نمودن حيوانات، رت هاي سالم و ديابتي تحت تيمار با جيره غذايي پر چرب قرار گرفتند. يک هفته بعد از شروع جيره غذايي خاص، حيوانات به مدت سه هفته تحت تيمار دارويي با عصاره ترکيبي آنتوم(Anethum)  قرار گرفتند. پس از اين مدت خون گيري انجام شد و سطح گلوکز، تري گليسريد تام، کلسترول تام و ليپوپروتئين هاي با چگالي بالا به روش آنزيمي اندازه گيري شد. مقدار ليپوپروتئين هاي با چگالي پايين با فرمول فريدولد محاسبه گرديد. داده ها به کمک آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک راهه و توکي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: عصاره ترکيبي آنتوم در رت هاي سالم تغذيه شده با جيره غذايي پرچرب به صورت معني داري سطح تري گليسريد تام و ليپوپروتئين هاي با چگالي پايين را کاهش (۰۱/۰>P) و تا حدودي سطح ليپوپروتئين هاي با چگالي بالا (۰۵/۰>P) را افزايش داد، اما بر روي سطح گلوکز پلاسما اثر معني داري نداشت. در رت هاي ديابتي تغذيه شده با جيره غذايي پرچرب، عصاره ترکيبي آنتوم اثري بر روي سطح ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما نداشت ولي سطح گلوکز خون را افزايش داد (۰۰۱/۰>P).
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که عصاره ترکيبي آنتوم داراي اثرات آنتي ليپيدميک قوي در رت هاي سالم تغذيه شده با جيره غذايي پرچرب مي باشد، اما داروي موثري براي پايين آوردن ليپيدهاي پلاسما در رت هاي ديابتي القا شده با استرپتوزوسين که جيره غذايي پرچرب دريافت کرده اند نيست.