مقاله بررسي اثر عصاره چاي سبز بر سطح سرمي آديپونکتين و وضعيت مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۴ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عصاره چاي سبز بر سطح سرمي آديپونکتين و وضعيت مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آديپونکتين
مقاله عصاره چاي سبز
مقاله ديابت نوع دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مقدم آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نازيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آديپونکتين، آديپوسايتوکين جديدي است که مي تواند حساسيت به انسولين را افزايش دهد. در مطالعات پيشين فعاليت هاي ضد چاقي و ضدديابتي چاي سبز ديده شده است. در اين مطالعه به بررسي تاثير مصرف عصاره چاي سبز بر سطح سرمي آديپونکتين و وضعيت مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو پرداخته شد.
روش بررسي: اين پژوهش بر روي ۵۸ بيمار مبتلا به ديابت نوع دو با BMI³۲۵ مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بيمارستان شريعتي تهران انجام شد. افراد واجد شرايط به طور تصادفي به مدت ۸ هفته کپسول عصاره چاي سبز و يا شبه دارو را دريافت کردند. قبل و بعد از انجام مداخله نمونه هاي خوني جهت انجام تست هاي بيوشيميايي شامل سطوح آديپونکتين و انسولين ناشتاي سرم، سطح قند خون ناشتا، تست تحمل گلوکز خوراکي، پروفايل چربي، HbA1C، در هر دو گروه جمع آوري شد. مشخصات تن سنجي و يادآمد سه روزه خوراک براي همه بيماران تکميل شد.
يافته ها: نتايج آناليز کوواريانس تاثير معني دار مصرف عصاره چاي سبز در افزايش لگاريتم سطح آديپونکتين سرم (۰٫۱۰±۰٫۱۵ ميكروگرم در ميلي ليتر) را نشان داد (P=0.03). ارتباط مستقل و معکوس بين سطح سرمي آديپوسايتوکين و مقدار (Waist to Hip Ratio) WHR بيماران به دست آمد (t=2.7 و P=0.009). نتايج به دست آمده تاثير معني دار مصرف عصاره چاي سبز در کنترل وزن،BMI  و سطح HbA1C (P<0.05) را نشان داد.
نتيجه گيري: مصرف عصاره چاي سبز مي تواند از طريق افزايش سطوح سرمي آديپونکتين، کنترل وزن،BMI  و کنترل سطح HbA1C در کنترل عوارض بيماري ديابت نوع دو موثر باشد.