مقاله بررسي اثر عصاره گياه شيرمال (Euphorbia helioscopia) بر انقباضات شکمي ناشي از اسيد استيک در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عصاره گياه شيرمال (Euphorbia helioscopia) بر انقباضات شکمي ناشي از اسيد استيک در موش سوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقباضات شکمي
مقاله تست اسيد استيک
مقاله درد
مقاله گياه شيرمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بابايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پيله وريان علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيک فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلاونوئيدها ترکيبات پلي فنوليک با اثر آنتي اکسيداني هستند که باعث کاهش درد مي شوند. شيرمال (Euphorbia helioscopia) گياهي است حاوي ترکيبات فلاونوئيدي که در اين تحقيق اثر آن بر کاهش انقباضات شکمي ناشي از اسيد استيک مطالعه شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مداخله اي، اثر عصاره الکلي شيرمال بر انقباضات شکمي (رايتينگ) ناشي از اسيد استيک در موش Balb/c مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين روش ۱۱۰ موش با محدوده وزني ۵±۲۵ گرم به ۱۱ گروه ده تايي تقسيم شدند. گروه ۱ دريافت کننده آب مقطر و هر کدام از موش هاي گروه ۲ تا ۷ به ترتيب ۰۵/۰، ۱/۰، ۲/۰، ۴/۰، ۲ و ۸ ميلي گرم از عصاره را دريافت کردند. گروه ۸ و ۹ به ترتيب ۶ و ۱۲ ميلي گرم بر کيلو گرم ايبوپروفن و گروه ۱۰ و ۱۱ نالوکسان (۱ ميلي گرم بر کيلوگرم) يا نالوکسان و عصاره را دريافت کردند. تعداد عکس العمل (رايتينگ) موش ها در گروه هاي دريافت کننده عصاره شمارش و با نتايج گروه شاهد مقايسه شد. عصاره گيري با استفاده از اتانول ۹۶% به طريقه ماسراسيون انجام و توسط تقطير در خلا تغليظ شد. عصاره غليظ شده در آب مقطر حل و دوز هاي مختلف عصاره به دست آمد. نتايج با آزمون هاي آماري کروسکال واليس و تعقيبي دان تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: عصاره ۸mg/mouse  گياه شيرمال در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري باعث کاهش ميزان انقباضات شکمي در موش شد (۰۵/P<۰). نالوکسان در ايجاد اثر بي دردي عصاره بي تاثير بود.
نتيجه گيري: عصاره شيرمال داراي اثر ضد دردي مي باشد که اين اثر از طريق سيستم هاي غير اوپيوئيدي نمي باشد و احتمالا از طريق مهار سيکلواکسيژناز اعمال مي شود.