مقاله بررسي اثر عوامل محيطي و مواد تنظيم كننده رشد گياهي بر شكست خواب و تحريك جوانه زني بذرهاي گياه تاتوره (.Datura stramonium L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عوامل محيطي و مواد تنظيم كننده رشد گياهي بر شكست خواب و تحريك جوانه زني بذرهاي گياه تاتوره (.Datura stramonium L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاتوره
مقاله شکست خواب
مقاله عوامل محيطي
مقاله مواد تنظيم کننده رشد گياه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم مجني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كشتكار اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي اشرفي زهير
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي راد ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاتوره يكي از گونه هاي گياهي است كه هم از جنبه دارويي و هم به عنوان يكي از علف هاي هرز مهم در زراعت محصولات تابستانه اي چون ذرت، سويا، پنبه و غيره حايز اهميت مي باشد. جهت مهار اين علف هرز در قالب مديريت تلفيقي علف هاي هرز، آگاهي از مكانيزم خواب و چگونگي سبز شدن آن ضروري مي باشد. به اين منظور اثر تيمارهاي مختلف بر شكست خواب و جوانه زني بذرهاي اين گياه كه از مزرعه آمورشي و پژوهشي گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در پاييز سال ۱۳۸۴ جمع آوري شده بود، بررسي شد. در اين آزمايش ها تاثير عوامل محيطي شامل دما، رطوبت، نور و نيز مواد تنظيم كننده رشد گياهي شامل جيبرلين و كاينتين بر شكست خواب بذرهاي تاتوره بررسي شد. بذرهاي برداشت شده از گياه مادري داراي درصد جوانه زني ناچيزي (۴ درصد) بودند، درحاليكه با نگهداري بذرها در سه دماي: محيط طبيعي خاك، سردخانه (۲±۵ درجه سانتيگراد) و دماي اتاق (۲± ۲۳ درجه سانتيگراد) در فاصله زماني ۱۵ آذر تا ۱۵ اسفندماه جوانه زني افزايش يافت. اين افزايش در مقايسه با شاهد (جوانه زني در زمان برداشت) به ترتيب ۵/۶۸، ۵۶ و ۴۸ درصد بود (p≤%۵). خراش دهي مكانيكي بذرها باعث افزايش جوانه زني شد و درصد جوانه زني در تيمار خراش دهي مكانيكي بذرهايي كه يك هفته از برداشت آنها گذشته بود، حدود ۲۵/۲۸ و براي بذرهايي كه ۷۰ روز در دماي ۲±۵ درجه سانتي گراد نگهداري شده بودند ۵/۷۵ درصد بود. تاثير مواد تنظيم كننده رشد گياهي شامل، اسيد جيبرليك (GA3) و كاينتين نيز بر درصد جوانه زني معني دار بود (p≤%۵). بالاترين درصد جوانه زني (۲۸ درصد) از محلول ۴۰۰ قسمت در ميليون اسيد جيبرليك بدست آمد. با افزايش غلظت GA3 از ۱۰۰ به ۴۰۰ قسمت در ميليون، درصد جوانه زني بيش از ۲۰ درصد افزايش يافت. نور تاثيري بر جوانه زني تاتوره نداشت، اما در غلظت هاي بالاي اسيد جيبرليك نور باعث بازداري از جوانه زني شد. با توجه به ماهيت تيمارهاي آزمايشي مي توان گفت كه جنين نارس، عوامل فيزيكي (پوسته سخت بذر) و فيزيولوژيكي در خواب تاتوره دخيلند.