مقاله بررسي اثر غلظت هاي مختلف فسفر بر رشد جلبک سيانوباکتر Jaaginema sp. و تاثير سميت آن بر آبزيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر غلظت هاي مختلف فسفر بر رشد جلبک سيانوباکتر Jaaginema sp. و تاثير سميت آن بر آبزيان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفات
مقاله سيانو باکتر،Jaaginema sp
مقاله رشد
مقاله شکوفايي جلبکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نگين
جناب آقای / سرکار خانم: نجات خواه معنوي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي اصل ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سمومي که در آبهاي جاري و در درياها به وسيله جلبکها توليد مي شوند در صورتيکه به وسيله انسان، ماهيها و حيوانات خورده شوند مي تواند اثرات مخرب و حتي کشنده داشته باشند. اين سموم در هنگام ايجاد بلوم توسط سيانوباکتريا در آب ايجاد مي شوند. عوامل زيادي از جمله نور، حرارت، دي اكسيد كربن، مواد فسفره و نيتروژنه در تشکيل بلوم و رشد سريع جلبکها دخالت دارند. در پژوهش حاضر اثر غلظت هاي مختلف فسفر بر ميزان رشد جلبک سيانوباکتر  Jaaginema sp.با هدف بررسي اثر تحريک کنندگي يا باز دارندگي اين ماده بر رشد اين جلبک مورد بررسي قرارگرفت. پس ازخالص سازي جلبک  Jaaginema sp.آزمايش با ۲ گروه تيمار و يک گروه شاهد در ۴ تکرار (در مجموع ۹ گروه) با استفاده از محيط کشتهاي  Z8و BG11 (با تغييرات فسفات در تيمارها) در شرايط آزمايشگاهي (دماي ۲۵±۱ درجه سانتي گراد و شدت نور ۲۲۰۰ لوکس) قرار داده شد و پس از ۴۸ ساعت اين گونه رنگهاي متفاوتي از زرد درBG11  تا سبز فسفري در Z8 را نشان داد. ريسه ها به مدت ۲۰ روز، به طور روزانه به وسيله لام هموسيتومتر شمارش شدند. سرعت رشد ويژه (µ) و ميزان تقسيم سلولي در روز (G) براي هر گروه محاسبه شد. نتايج بدست آمده نشان داد که افزايش فسفات به ميزان دو برابر(۶٫۲g 1 – 1) بسيار موثر تر از سه برابر (۹٫۳g 1 – 1) براي رشد اين سيانوباکتر مي باشد. با آزمايشاتي که انجام شد رشد جلبک Jaaginema sp. در مقدار ذکر شده بيشتر بوده و مقدار بالاتر از اين عدد مي تواند رشد باز دارنده داشته باشد. نتايج تاييد مي نمايد فسفر عامل محدود کننده براي رشد اين سيانوباکتر بوده و در شکوفايي و آزاد شدن سم آن در تشکيل شکوفايي و رشد سريع جلبکي دخالت دارند.