مقاله بررسي اثر فرايند مالت سازي بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي دو رقم جو (صحرا و دشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر فرايند مالت سازي بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي دو رقم جو (صحرا و دشت)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله مالت
مقاله اصلاح آندوسپرم
مقاله نيتروژن کل
مقاله خواص فيزيکي
مقاله خواص شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: كديور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا كه بافت آندوسپرم جو بر فرايندهاي فيزيولوژيكي تبديل جو به مالت موثر است، آشنايي با ويژگي هاي آناتومي و فيزيكوشيميايي آن اهميت زيادي در كنترل فرايند دارد. هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات طول، عرض، ضخامت، دانسيته دانه اي، دانسيته حجمي، تخلخل، نيتروژن کل، قند احيا کننده، قدرت دياستاتيک، pH، مولفه هاي رنگ دستگاه هانترلب دو رقم جو طي فرايند مالت سازي است. نتايج تحقيق نشان داد طي فرايند مالت سازي عرض، ضخامت، قند احيا كننده و قدرت دياستاتيك افزايش و دانسيته دانه اي، دانسيته حجمي و ازت كل كاهش يافت (P<0.05). نتايج بررسي تغييرات بافت طي فرايند، با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني نشان داد که مقدار ازت دانه جو بر ميزان اصلاح بافت آندوسپرم موثر است، به طوري كه در رقم صحرا با مقدار ازت كمتر، نسبت به رقم دشت جداسازي گرانول هاي كوچك از شبكه پروتئيني و هضم ديواره سلولي به مقدار بيشتري ديده شد.