مقاله بررسي اثر فراکسيون هاي اتيل استاتي و ان – بوتانلي «كندر» بر حافظه و يادگيري رت به روش ماز آبي موريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر فراکسيون هاي اتيل استاتي و ان – بوتانلي «كندر» بر حافظه و يادگيري رت به روش ماز آبي موريس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كندر
مقاله حافظه و يادگيري
مقاله ماز آبي موريس
مقاله هيوسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اختر ياسمين
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سيده تكتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كندر، صمغ به دست آمده از گياه Boswellia carterii از ديرباز در طب سنتي مورداستفاده بوده و به عنوان افزايش دهنده حافظه و مهارت هاي يادگيري استفاده مي شده است.
هدف: در اين تحقيق اثرات تزريق داخل صفاقي فراكسيون هاي كندر روي حافظه سالم و حافظه تخريب شده با هيوسين به روش ماز آبي موريس در رت بررسي شد.
روش بررسي: هر رت به مدت ۵ روز و هر روز يك نوبت (هر نوبت شامل ۴ تجربه) از ۴ ربع حوضچه ماز به طور تصادفي آزمايش شد. مواد و عصاره ها به جز هيوسين (۲۰ دقيقه) يك ساعت قبل از شروع آزمايش به صورت داخل صفاقي تزريق شد. در روز پنجم آزمون حركتي جعبه باز جهت بررسي مواد بر روي فعاليت حركتي صورت گرفت.
نتايج: فراکسيون هاي اتيل استاتي (۰٫۱g/kg) و -N بوتانولي (۰٫۱g/kg) باعث كاهش زمان يافتن سكو در حافظه سالم شد. اين اثر با فراکسيون اتيل استاتي بارزتر بود (P<0.001). اثر اين فراکسيون ها بر روي حافظه تخريب شده توسط هيوسين (۰٫۵mg/kg) نيز بررسي شد. فراکسيون اتيل استاتي (۰٫۱g/kg)، زمان يافتن سكو را نسبت به گروه هيوسين كاهش داد (P<0.001). اثرات اين فراکسيون ها بر روي فعاليت حركتي رت به روش جعبه باز بررسي شد. ميزان حركت با اين فراکسيون ها افزايش معني داري نسبت به كنترل نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه كندر مي تواند در رت باعث افزايش توانايي حافظه هم در حافظه سالم و هم در حافظه تخريب شده با هيوسين شود كه مكانيسم احتمالي آن ممكن است از طريق سيستم كولينرژيك باشد.