مقاله بررسي اثر فرسودگي بذر (پيري تسريع شده) بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر فرسودگي بذر (پيري تسريع شده) بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي
مقاله درصد جوانه زني
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله گياهچه
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن نسب فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر فرسودگي بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گندم در شرايط آزمايشگاه، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي در دو محيط (فرسوده و غير فرسوده) به روش تجزيه مرکب با ۳ تکرار در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ در آزمايشگاه کنترل و گواهي بذر مرکز تحقيقات صفي آباد دزفول انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل ارقام مختلف گندم برتر منطقه (چمران، ويريناک، دز، کوير، چناب، زاگرس، استار، بهرنگ، دنا و کرخه) بودند. براي ايجاد فرسودگي ارقام در دماي ۴۵ درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ۱۰۰ درصد به مدت ۷۲ ساعت در آنکوباتور نگهداري شدند. از ارقام مورد آزمايش، رقمهاي دنا، بهرنگ و کرخه گندم دوروم و بقيه ارقام نان بودند. نتايج آزمايش نشان داد که صفات درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني تحت تاثير رقم و محيط و بر همکنش رقم و محيط در سطح احتمال ۱% معني دار شدند و بقيه صفات در سطح احتمال يک درصد و ۵ درصد معني دار شدند. از بين ارقام ،رقم زاگرس داراي بيشترين درصد جوانه زني (۹۲ درصد) و رقم استار داراي بيشترين سرعت جوانه زني (۷۵ درصد) بود که بيانگر قدرت و کيفيت مناسبتر اين ارقام در محيط فرسوده شده بودند. بين ارقام چمران، ويريناک و استار در محيط نرمال و بدون فرسودگي در صفت درصد جوانه زني تفاوت معني داري مشاهده نشد. شاخص بنيه بذر در رقم بهرنگ بيشترين مقدار بود که آن احتمالا به دليل بيشتر بودن قوه زيست بذري اين رقم به خاطر دارا بودن ذخاير ژنتيکي بذري و همچنين خصوصيت اين رقم در برابر تحمل در شرايط ناسازگار محيطي بود. نتايج همبستگي نيز نشان داد که بين درصد جوانه زني و عملکرد نهایي دانه در مزرعه همبستگي مثبت و معني داري در سطح احتمال يک درصد مشاهده شد.