مقاله بررسي اثر فرمولاسيون هاي پودري جدايه Bacillus subtilis M36 در كنترل Fusarium solani f. sp. phaseoli عامل پوسيدگي ريشه لوبيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر فرمولاسيون هاي پودري جدايه Bacillus subtilis M36 در كنترل Fusarium solani f. sp. phaseoli عامل پوسيدگي ريشه لوبيا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fusarium solani f. sp. Phaseoli
مقاله لوبيا
مقاله کنترل بيولوژيک
مقاله Bacillus subtilis
مقاله فرمولاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي قمي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صابري ريسه روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: لك محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي توان آنتاگونيستي ۱۹۴ جدايه باكتريايي گرم مثبت جداسازي شده از مزارع لوبياي استان مركزي و ۴۱ جدايه آنتاگونيست Bacillus subtilis متعلق به كلكسيون گروه پژوهشي كنترل بيولوژيكي بيماري هاي گياهي دانشگاه تهران، بر اساس ناحيه بازدارندگي از رشد قارچ بيمارگر Fusarium solani f. sp. phaseoli در آزمون سه نقطه اي بررسي شد و در نهايت هشت جدايه برتر B. subtilis جهت آزمايش هاي گلخانه اي مقدماتي انتخاب شدند. نتايج نشان داد كه جدايه آنتاگونيست B. subtilis M36 جدا شده از مزارع لوبياي استان مركزي بيشترين اثر را در كاهش بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا داشت. پس از بررسي اثر ۹ فرمولاسيون ساخته شده پودر تالك جدايه مذكور در شرايط گلخانه معلوم شد، فرمولاسيون تهيه شده در محيط كشت M1 به همراه چسباننده صمغ عربي با %۶۸٫۴۲ كنترل، در كاهش بيماري بهترين اثر را داشت و حتي از دو قارچكش رورال تي اس و تريكوميكس اچ وي به ترتيب با %۵۶٫۱۴ و %۵۴٫۳۸ كنترل در كاهش پژمردگي ريشه لوبيا موثرتر بود. بررسي جمعيت جدايه آنتاگونيست مذكور به صورت فرمولاسيون هاي پودر تالك طي دوره نگهداري ۱۵۰ روزه در دماهاي ۴ و ۲۵ درجه سلسيوس كاهش نشان داد و شدت كاهش در ۲۵ درجه سلسيوس بيشتر بود. ماندگاري فرمولاسيون تهيه شده در محيط كشت  M1با چسباننده صمغ عربي در دماي ۴oC، طي دوره نگهداري از بقيه فرمولاسيون ها بيشتر بود. نوع محيط كشت بر جمعيت و بقا باكتري تاثير قابل توجهي گذاشت و محيط كشت M1 بيشترين اثر را داشت.