مقاله بررسي اثر فشار در نقطه سوم کانال کبدي بر كيفيت زندگي دختران مبتلا به ديسمنوره اوليه در مركز تربيت معلم تهران، سال ۱۳۸۷: كارآزمايي باليني تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر فشار در نقطه سوم کانال کبدي بر كيفيت زندگي دختران مبتلا به ديسمنوره اوليه در مركز تربيت معلم تهران، سال ۱۳۸۷: كارآزمايي باليني تصادفي شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله كيفيت زندگي
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله كارآزمايي باليني تصادفي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگاني پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: لميعيان مي نور
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره اوليه علاوه بر بروز مشكلات جسمي، رواني، اجتماعي و اقتصادي مي تواند كيفيت زندگي زنان را تحت تاثير قرار دهد. هدف از اين پژوهش بررسي اثر فشار در نقطه سوم کانال کبدي (liv3) بر كيفيت زندگي در دختران مبتلا به ديسمنوره اوليه مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني يك سوكور تصادفي بر روي ۱۹۴ نفر از دانشجويان مركز تربيت معلم نسيبه كه واجد شرايط ورود به مطالعه بودند، انجام شد. در سيكل اول شدت و مدت درد و كيفيت زندگي تعيين گرديد. سپس افراد به طور تصادفي به دو گروه آزمون و كنترل تقسيم شدند. در سيكل دوم، سوم و چهارم فشار در نقطه liv3 و پلاسبو ۷-۳ روز قبل از شروع قاعدگي به مدت ۲۰ دقيقه در روز انجام گرديد. پس از پايان خونريزي قاعدگي در سيكل چهارم، مجددا پرسشنامه SF-36 تكميل شد. ابزار گردآوري داده ها مقياسWong-Baker Faces Pain ، پرسشنامهBeck-21 ، پرسشنامه SF-36، ساعت، دستگاهAcuhealth Tens Pro 900  و Force Guage بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون مربع كاي، من ويتني، تي مستقل و تي زوج صورت گرفت. سطح معني داري ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد (p<0.05).
يافته ها: ميانگين ابعاد كيفيت زندگي در سيكل اول در دو گروه آزمون و كنترل اختلاف معني داري نداشت (p<0.05)، ولي در سيكل چهارم بين دو گروه اختلاف معني داري در كليه ابعاد مشاهده گرديد (p>0.05). مقايسه ميانگين ابعاد كيفيت زندگي در سيكل اول و چهارم در گروه آزمون و كنترل اختلاف معني داري را در كليه ابعاد نشان داد (p>0.05)، ولي در گروه آزمون بين دو سيكل در بعد محدوديت عملكرد با توجه به مسايل عاطفي، اختلاف معني داري وجود نداشت (p>0.05). در گروه كنترل نيز بين دو سيكل در ابعاد محدوديت عملكرد با توجه به مسايل عاطفي و عملكرد اجتماعي، اختلاف معني داري مشاهده نگرديد (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، فشار در نقطه liv3 مي تواند به عنوان درماني كاربردي، موثر، ارزان و در دسترس براي درمان ديسمنوره اوليه پيشنهاد شود.