مقاله بررسي اثر فلونيکسين به عنوان مهارکننده غيرانتخابي آنزيم هاي سيکلواکسيژناز بر پيش گيري و درمان سرطان غدد پستاني در موش صحرايي ماده نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در افق دانش از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر فلونيکسين به عنوان مهارکننده غيرانتخابي آنزيم هاي سيکلواکسيژناز بر پيش گيري و درمان سرطان غدد پستاني در موش صحرايي ماده نژاد ويستار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيکلواکسيژناز
مقاله سرطان پستان
مقاله فلونيکسين
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: قربانيان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نيا وحيده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: پذيره نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان يکي از شايع ترين سرطان هاي موجود در زنان و يکي از علت هاي اصلي مرگ و مير در ميان آنان است. با توجه به نقش آنزيم هاي سيکلواکسيژناز (cox) و توليد پروستاگلاندين نوع E2 در ايجاد ضايعات توموري در غدد پستاني، به کارگيري ترکيباتي به عنوان مهارکنندهاي Cox در ممانعت از ايجاد سرطان غدد مذکور مي تواند موثر باشد. بنابراين، پژوهش حاضر به منظور ارزيابي نقش فلونيکسين به عنوان مهارکننده غيرانتخابي آنزيم سيکلواکسيژناز در بروز سرطان غدد پستاني بر روي موش هاي صحرايي نژاد ويستار انجام شد.
روش تحقيق: در اين پژوهش مداخله اي، از موش هاي صحرايي ماده نژاد ويستار استفاده شد. گروه هاي آزمايشي، شامل گروه کنترل منفي (تحت تزريق سالين که به محل غدد پستاني روغن کنجد تزريق گرديد)، گروه کنترل مثبت تحت تزريق سالين و گروه هاي مورد تزريق مقادير مختلف فلونيکسين مي باشند. براي هر گروه ۶ حيوان مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور القاي سرطان از ترکيبي به نام ۱۲- Dimethylbenz[a] anthracene، ۷ استفاده شد، که مستقيما به داخل غدد پستاني تزريق گرديد. که به دنبال القاي تومور توسط DMBA تمام نمونه هاي حيواني از نظر بروز ضايعات سرطاني (قطر و وزن) در غدد پستاني و ظهور نشانه هاي درماني مربوطه، مورد مطالعه و درجه بندي قرار گرفتند.
يافته ها: در اين پژوهش، قطر و وزن تومور در گروه هاي دريافت کننده دارو به شدت کاهش يافت (p≤۰٫۰۵) و برش هاي ميکروسکوپي از بافت پستان نيز، يافته هاي ماکروسکوپي را تاييد نمودند.
نتيجه گيري: اين تحقيق، تاثير مثبت دارو در درمان و پيش گيري سرطان پستان را تاييد مي کند، به طوري که برش هاي ميکروسکوپي حاصل از بافت پستان در گروه هاي دريافت کننده دارو، نشان مي دهند که سلول هاي سرطاني در حال تحليل رفتن هستند، تا جايي که سلول ها مجددا در حال به دست آوردن نظم طبيعي خود مي باشند.