مقاله بررسي اثر قدرت حشره کشي بخارهاي استن روي مراحل زيستي شب پره هندي Plodia interpunctella و سوسک کشيش Rhyzopertha dominica که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر قدرت حشره کشي بخارهاي استن روي مراحل زيستي شب پره هندي Plodia interpunctella و سوسک کشيش Rhyzopertha dominica
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استن
مقاله سميت
مقاله شب پره هندي
مقاله سوسک کشيش
مقاله قوه ناميه ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورايوبي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ارزيابي اثر بخارهاي استن روي مراحل مختلف زيستي شب پره هندي Plodia interpunctella (Hubner.) و سوسک کشيش Rhyzopertha dominica (F.) مطالعه اي انجام گرفت. در اين تحقيق، آزمايش ها در دو حجم خالي و پر از ذرت و در سه ارتفاع اجرا شدند، غلظت هاي به کار گرفته شده درحجم خالي شامل ۱۵، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ ميکروليتر در ليتر و تيمار شاهد و در حجم پر شامل ۱۲۰، ۲۰۰، ۲۸۰ و ۳۶۰ ميکروليتر در ليتر و تيمار شاهد در زمان هاي گازدهي ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت بودند. اين مطالعه در دو دماي ۱۵ و ۲۷ درجه سلسيوس و در ۴ تکرار انجام شد. در کليه آزمايش ها، درصد تلفات ايجاد شده با افزايش زمان گازدهي افزايش يافت. دماهاي مختلف ازلحاظ آماري تفاوت معني داري بر مرگ و مير حشرات داشتند و درصد تلفات مراحل زيستي هر دو گونه مورد مطالعه در دماي ۲۷ درجه سلسيوس بيشتر از درصد تلفات آنها در دماي ۱۵ درجه سلسيوس بود. به دليل غير يکنواخت بودن ميزان انتشار بخارهاي استن در حجم خالي، مرگ و مير حشرات در سه ارتفاع مختلف متفاوت بود، به طوري که در ارتفاع هاي پايين به دليل تجمع بيشتر بخارها ميزان تلفات بيشتر از ارتفاع هاي وسط و بالا بود. درحجم پر نيز ميزان تلفات يکنواخت نبوده و در ارتفاع هاي بالا (نزديک محل رها سازي استن) مقدار آن بيشتر و در ارتفاع هاي پايين تر کمتر بود، که مي تواند ناشي از جذب سطحي بخارهاي استن توسط دانه هاي ذرت باشد. درتمام آزمايش ها، ميزان مرگ و مير با افزايش غلظت استن بالا رفت. شفيره شب پره هندي داراي مقاوم ترين مرحله بيولوژيک در طول اين آزمايش ها بود. در اين تحقيق، هم چنين قابليت جوانه زني بذرهاي ذرت تيمار شده با غلظت هاي ۱۲۰، ۲۰۰، ۲۸۰ و ۳۶۰ ميکروليتر در ليتر استن با بذرهاي ذرت معمولي نيز مقايسه شد و معلوم گرديد که استن هيچ تاثير سويي بر قابليت جوانه زني بذرهاي تيمار شده با دزهاي مختلف استن نداشت.