مقاله بررسي اثر قند خون بالا بر روي MMP-3 ،Pro MMP-1 و TIMP-1 در عوارض قلبي عروقي ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر قند خون بالا بر روي MMP-3 ،Pro MMP-1 و TIMP-1 در عوارض قلبي عروقي ديابت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاركننده بافتي پروتئيناز ماتريكس
مقاله بيماري هاي قلبي – عروقي
مقاله ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجراني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيپرگليسمي، به عنوان عارضه… اصلي ديابت در ارگان هاي مختلف از جمله قلبي – عروقي، عوارض متعددي ايجاد مي کند. تنظيم اين تغييرات ماتريکس خارج سلولي بر عهده متالوپروتئينازهاي ماتريکس است که در بيماران ديابتي تفاوت هايي با بيماران غير ديابتي دارد.
روش ها: اين تحقيق از نوع مورد – شاهدي بوده و با حضور دو گروه ۱۸ نفره بيماران ديابتي و غير ديابتي، از بيماران کانديد عمل CABG انجام شد. ميزان ترشح آنزيم هاي Pro-MMP-1،MMP-3  و TIMP-1 قبل از عمل و ميزان ايجاد آسيب در دو گروه با آزمايش بر روي نمونه هاي سرمي مقايسه شد. اين ارزيابي با کمک روش  ELISAانجام شد.
يافته ها: نشان داده شد که Pro-MMP-1، به عنوان عامل مخرب ماتريکس و کلاژن هاي ديواره عروق در دو گروه متفاوت بود اما اين اختلاف معني دار نبود. همين ارزيابي براي MMP-3 در روزهاي قبل از عمل انجام شد، اما اختلاف دو گروه معني دار نبود. در مورد TIMP يا مهارکننده اين دو،MMP  هم اختلاف معني دار مشاهده نشد.
نتيجه گيري: عدم وجود اختلاف در اين آنزيم ها (به عنوان پايه هاي اصلي تغييرات ماتريکس) در بيماران ديابتي در مقايسه با افراد سالم نشان مي دهد که قند بالا در شرايط پايه تغيير معني داري در سطح سرمي اين مولکول ها نداده و بيماراني که تنها از نظر ميزان قند خون با هم متفاوتند و دچار عارضه مشابه قلبي هستند، تفاوتي در سطح سرمي اين آنزيم ها ندارند.