مقاله بررسي اثر قواعد مخلوط بر انتشار تراک خميده در مواد شديدالانفجار با معادله حالت و نرخ سوزش کلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۳۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر قواعد مخلوط بر انتشار تراک خميده در مواد شديدالانفجار با معادله حالت و نرخ سوزش کلي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شديدالانفجار
مقاله ديناميک شوک تراک (DSD)
مقاله قاعده مخلوط
مقاله تراک همگرا
مقاله تراک واگرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، براي مواد شديدالانفجار با معادله حالت و نرخ سوزش کلي، بر مبناي روش “ديناميک شوک تراک” (DSD)3 معادلات اولر واکنشي در ناحيه واكنش مابين شوک پيشرو و مکان صوتي حل شده اند و به اين وسيله تاثير انحناي جبهه تراک در دو حالت واگرا و همگرا بر سرعت انتشار و خواص محصولات حاصل از آن به دست آمده است. معادلات حاکم، در دستگاه متصل به جبهه تراک نوشته شده اند و در استخراج آنها فرض شده که انحناي جبهه تراک نسبت به طول نيمه واکنش۴، کم است و تغييرات هندسه آن نسبت به زمان عبور ذره از ناحيه واکنش به آهستگي صورت مي گيرد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق بر نتايج مراجع معتبر کاملا منطبق مي باشد. اين تحليل نشان مي دهد که با افزايش انحناي جبهه، سرعت تراک واگرا نسبت به تراک تخت پايا کم شده و در صورتي که انحنا از حدي بيشتر شود، تراک ميرا خواهد شد. در صورتي که تراک به صورت همگرا منتشر شود، با کوچک شدن اندازه شعاع موج تراک، سرعت و قدرت آن به شدت افزايش مي يابد. در ناحيه واكنش مواد شديدالانفجار، مواد اوليه و محصولات واکنش به صورت همزمان حضور دارند. براي محاسبه خواص اين مخلوط، نياز به استفاده از يک سري فرضيات است که با نام قواعد مخلوط شناخته مي شوند. در اين تحقيق، تاثير قواعد مخلوط بر خواص تراک تخت پايا و تراک خميده بررسي مي شود. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که فرم قواعد مخلوط تاثير چنداني بر خواص تراک تخت ندارد. اما اين اثر در تراک خميده واگرا کاملا مشهود و قابل توجه است. به نحوي که سرعت انتشار تراک و در نتيجه فشار، چگالي و ساير خواص پشت آن را به مقدار زيادي تغيير مي دهد.