مقاله بررسي اثر كاربرد باكتري هاي افزاينده رشد گياه بر ظهور و استقرار گياهچه و عملکرد دانه دورگ هاي ديررس ذرت در مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر كاربرد باكتري هاي افزاينده رشد گياه بر ظهور و استقرار گياهچه و عملکرد دانه دورگ هاي ديررس ذرت در مزرعه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دورگ هاي ديررس ذرت
مقاله باکتري هاي افزاينده رشد گياه
مقاله ظهور و استقرار گياهچه
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: چوكان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان شعار مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتري هاي افزاينده رشد گياه نقش مهمي در مديريت پايدار حاصلخيزي و توليد بوم نظام هاي زراعي دارند. به منظور بررسي اثر باکتري هاي ازوتوباكتر كروكوكوم، آزوسپيريلوم برازيلنس، آزوسپيريلوم ليپوفروم و سودوموناس فلورسنس بر ظهور و استقرار گياهچه و عملکرد دانه دورگ هاي ساده ديررس ذرت ۷۰۰، ۷۰۴ و دورگ اميدبخش B73×K18، پژوهشي در سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در مزرعه ۴۰۰ هکتاري موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج اجرا شد. تيمارهاي تلقيح جداگانه بذر دورگ ها با هر باکتري، مخلوطي از دو و سه جنس باکتري و عدم تلقيح (شاهد) و صفات بررسي شده، درصد اوليه و نهايي ظهور، زمان ظهور ۵۰ درصد، زمان نهايي و ميانگين زمان ظهور گياهچه، سرعت ظهور و سرعت تجمعي ظهور گياهچه، شاخص ظهور گياهچه، ارتفاع و سطح برگ، وزن خشک بوته و شاخص بنيه گياهچه در مزرعه (۳۰ روز پس از کاشت) و عملکرد دانه در هکتار بودند. نتايج نشان داد که کليه صفات تحت تاثير دورگ هاي ذرت و باکتري ها قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه مايه تلقيح مخلوط سه جنس باکتري سبب بيشترين افزايش درصد و سرعت ظهور گياهچه و صفات مرتبط و عملکرد دانه دورگ ها شد به طوري که موجب ۸ درصد ظهور نهايي و سرعت ظهور گياهچه و ۶ درصد شاخص ظهور گياهچه را افزايش داده و تلقيح بذر دورگ ۷۰۰ با باکتري هاي سه جنس در سال دوم با عملکرد دانه ۱۸۷۱۱ کيلو گرم در هکتار نسبت به شاهد ۳۲ درصد افزايش يافت و به ترتيب مايه تلقيح داراي دو باکتري ازوتوباكتر كروكوكوم و سودوموناس فلورسنس و تلقيح جداگانه بذر با هر يک از آن ها تاثير بيشتري داشت. همچنين دورگ ۷۰۴ بيش از ديگر دورگ ها تحت تاثير مثبت اين باکتري ها قرار گرفت و دورگ هاي B73×K18 و ۷۰۰ در مرتبه هاي بعدي قرار داشتند. بررسي رابطه صفات نيز همبستگي بالاي آن ها را مشخص ساخت. بنابراين، بر اساس نتايج اين پژوهش اين باکتري ها تاثير قابل ملاحظه اي در افزايش ميزان و سرعت ظهور و بنيه گياهچه و عملکرد دانه دورگ هاي ذرت ديررس مورد مطالعه در شرايط مزرعه داشتند.