مقاله بررسي اثر لواميزول در درمان کودکان مبتلا به سندرم نفروتيک ايديوپاتيک وابسته به استروئيد و يا با عودهاي مکرر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر لواميزول در درمان کودکان مبتلا به سندرم نفروتيک ايديوپاتيک وابسته به استروئيد و يا با عودهاي مکرر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لواميزول
مقاله سندرم نفروتيک
مقاله وابسته به استروئيد
مقاله عودهاي مکرر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلك الافلاكي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: لسان ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: فرم ايديوپاتيک سندرم نفروتيک وابسته به استروئيد و يا با عودهاي مکرر، به دليل مسموميت ناشي از استروئيد، يک مشکل درماني است. اين مطالعه با هدف بررسي اثر لواميزول در درمان کودکان مبتلا به سندرم نفروتيک ايديوپاتيک وابسته به استروئيد و يا با عودهاي مکرر انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۴۳ کودک ۱۴-۱ ساله مبتلا به سندرم نفروتيک وابسته به استروئيد (۲۳ نفر) و يا با عود مکرر (۲۰ نفر) بررسي شدند. بيماران، ۴ هفته با پردنيزولون خوراکي (۶۰mg/m2/day) منقسم روزانه درمان شدند. سپس دوز به ۴۰mg/m2 و به صورت يک روز در ميان کاهش مي يافت و همزمان لواميزول (۵/۲mg/kg) يک روز در ميان شروع  شد. بيماران، ماهانه از نظر بهبودي، عود و عوارض جانبي دارو ارزيابي شدند. اطلاعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. داده  ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 11.5 و آزمون هاي تي، ويلکاکسون و کاي دو تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: باتجويز لواميزول، ۵/۴۶ درصد، بهبودي کامل و ۹/۳۴ درصد، بهبودي نسبي پيدا کردند. ۶/۱۸ درصد به دارو پاسخ ندادند. مدت رميسيون ۵/۳۹ درصد از کودکان بيشتر از يک سال بود. ميانگين دفعات عود در سال، از ۱±۷/۲ بار قبل از شروع درمان به ۲/۱±۱/۱ بار بعد از شروع لواميزول کاهش يافت (P<0.001). اختلاف آماري معناداري بين اثر لواميزول با نوع سندرم نفروتيک و سن شروع بيماري مشاهده شد.
نتيجه گيري: لواميزول، بي خطر و موثر بوده و مي توان آن را در درمان سندرم نفروتيک وابسته به استروئيد يا با عود مکرر توصيه نمود.