مقاله بررسي اثر متغيرهاي کلان اقتصادي بر صادرات غير نفتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر متغيرهاي کلان اقتصادي بر صادرات غير نفتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات غير نفتي
مقاله تورم ،نرخ ارز
مقاله توليد ناخالص داخلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اقتصاد مدرن درجه توسعه يافتگي يک کشور رابطه مستقيمي با حجم روابط تجاري بين المللي آن کشور دارد. بنابراين توسعه صادرات و تحصيل منابع ارزي در سرلوحه اهداف سياستگزاران اقتصادي کشورها قرار دارد. با استفاده از صادرات، کشورها مي توانند الف- از طريق تحريک توليد داخلي نرخ توليد و اشتغال را افزايش داده و ب- منابع ارزي لازم را جهت افزايش واردات و مصرف داخلي که باعث افزايش رفاه اقتصادي مي گردد، تامين کنند. افزايش صادرات اصلي ترين سياست اقتصادي دولت ايران در چند دهه اخير بوده است. به منظور رهايي از اقتصاد تک محصولي، توسعه صادرات غير نفتي براي دولت ايران يک ضرورت انکار ناپذير است. اين مطالعه در تلاش است پس از تحليل نظري اهميت و جايگاه صادرات غير نفتي کشور، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي ارتباط متغيرهاي کلان اقتصادي همانند تورم، نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي را با صادرات غير نفتي  مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. داده هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق مربوط به بعد از انقلاب مي باشد. اين مطالعه نشان مي دهد که الف- يک ارتباط مثبت بين نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي با صادرات غير نفتي و ب– يک ارتباط معکوس بين نرخ تورم و صادرات غير نفتي در اين فاصله زماني وجود دارد. طبق يافته هاي اين تحقيق سياستگزاران اقتصادي مي توانند از طريق کاهش نرخ تورم و افزايش توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز قدم هاي سازنده اي را در جهت توسعه صادرات غير نفتي کشور بردارند.