مقاله بررسي اثر متقابل سديم نيتروپروسايد (SNP) و مس بر برخي از پارامترهاي رشد و فيزيولوژي گياه شاهي (.Lepidium sativum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر متقابل سديم نيتروپروسايد (SNP) و مس بر برخي از پارامترهاي رشد و فيزيولوژي گياه شاهي (.Lepidium sativum L)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگيزه هاي فتوسنتزي
مقاله سديم نيتروپروسايد
مقاله شاهي
مقاله مس
مقاله نيتريک اکسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اسرار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيدي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مس يک ريز مغذي ضروري براي گياه است، به گونه اي که کمبود آن متابوليسم گياه را تحت تاثير قرار مي دهد. مقدار زياد مس باعث ايجاد سميت در گياه از طريق ايجاد گونه هاي فعال اکسيژن مي شود. از طرفي Sodium Nitroprusside (SNP) مي تواند سلول ها را در مقابل آسيب اکسيداتيو ناشي از توليد راديکال هاي اکسيژن حفاظت کند. اين پژوهش به منظور بررسي اثر غلظت هاي مختلف SNP (0، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميکرومولار) بر رشد و مورفولوژي گياه شاهي تحت تاثير سطوح مختلف فلز مس (۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميکرومولار) صورت گرفت. نتايج نشان داد که تيمارSNP  باعث افزايش وزن تر و خشک اندام هوايي و ريشه، افزايش محتواي کلروفيل a و b، کلروفيل کل و کاروتنوئيدها در گياهان تحت تنش مس مي شود. همچنين تيمار SNP موجب کاهش معني دار آلدهيدهاي اندام هوايي در تمامي غلظت هاي سمي مس و کاهش مالون دآلدهيد اندام هوايي و ريشه و ساير آلدهيدهاي ريشه در غلظت ۱۰۰ ميکرومولار مس شد. نتايج نشان داد که غلظت هاي ۵۰ و ۱۰۰ ميکرومولار SNP اثر مطلوبي بر بهبود تنش فلز سنگين مس در گياه شاهي دارد.