مقاله بررسي اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و پايداري عملكرد ارقام پنبه از طريق روش هاي تك متغيره پارامتري و ناپارامتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و پايداري عملكرد ارقام پنبه از طريق روش هاي تك متغيره پارامتري و ناپارامتري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ ×محيط
مقاله پايداري
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دماوندي كمالي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: عاليشاه عمران
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي سازگاري و پايداري عملكرد وش در ژنو تيپ هاي اميد بخش پنبه، هشت رقم جديد پنبه (به نام هاي چكوروا، نازيلي، خرداد، ٤٣٢٠٠، كرما، تابلاديلا، بلي ايزوار و سپيد) به همراه دو شاهد (ساحل و ورامين) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در شش ايستگاه تحقيقات كشاورزي استان هاي گلستان و مازندران به مدت دو سال متوالي (١٣٨٤ و ١٣٨٥) مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه واريانس مركب داده ها انجام و مقايسه ميانگين عملكرد طبق آزمون دانكن به عمل آمد. رقم سپيد از لحاظ عملكرد، رقم بلي ايزوار از لحاظ زودرسي، رقم ورامين از لحاظ وزن غوزه و رقم خرداد از لحاظ تعداد غوزه برتر از بقيه ارقام بودند. تجزيه واريانس ساده و مركب، نشان دهنده تفاوت هاي ژنتيكي بين عملكرد ژنو تيپ ها بود. نتايج مربوط به تجزيه واريانس مركب، وجود تفاوت هاي معني داري بين ژنوتيپ ها و اثر متقابل ژنوتيپ × محيط را نشان داد. به دليل معني دار بودن اثر متقابل ژنو تيپ × محيط، براي تعيين پايداري و ژنوتيپ ها از پارامترهاي پايداري تك متغيره پارامتري و ناپارامتري استفاده شد. نتايج حاصل از روش هاي مختلف متفاوت بود و ارقام سپيد و ٤٣٢٠٠ با بالاترين ميزان عملكرد و پايداري كمتر از متوسط، داراي سازگاري خصوصي با محيط هاي مساعد و حاصل خيز شمالي كشور به علت پاسخ به شرايط محيطي مناسب براي توليد عملكرد بالا مي باشند. برعكس رقم ساحل با كمترين ميزان عملكرد داراي سازگاري وسيع با مناطق نامساعد بوده و جهت كشت در اين گونه مناطق قابل توصيه است. ارقام تابلاديلا، چكوروا و خرداد نيز به عنوان ارقامي با پايداري مطلوب و عملكرد متوسط (پايداري عمومي) براي اكثر نواحي شمالي كشور شناسايي شدند.