مقاله بررسي اثر محافظتي (آنتي اكسيداني) سيليمارين بر ميزان مرگ سلولي و توليد پراكسيداسيون چربي ناشي از گلوكز بالا در كشت سلول هاي عصبي PC12 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر محافظتي (آنتي اكسيداني) سيليمارين بر ميزان مرگ سلولي و توليد پراكسيداسيون چربي ناشي از گلوكز بالا در كشت سلول هاي عصبي PC12
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي عصبي PC12
مقاله سيليمارين
مقاله راديكال هاي آزاد اكسيژن
مقاله دوز بالاي گلوكز
مقاله پراكسيداسيون ليپيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي ياسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالب ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نوروپاتي، يكي از عمده ترين عوارض در افراد ديابتي بوده که علت احتمالي آن مواجهه طولاني مدت سلول ها با ميزان بالاي گلوكز خون مي باشد. اين مواجهه موجب افزايش استرس اکسيداتيو و از جمله يکي از مهمترين عواقب آن يعني پراکسيداسيون مواد به ويژه چربي ها گرديده و با مرگ سلولي همراه است. سيليمارين از خانواده فلاونوييدها بوده که به جهت خاصيت آنتي اكسيداني، نقش مهمي در بهبود بسياري از بيماري هاي مزمن ايفا مي كند. هدف اين پژوهش، بررسي اثر محافظتي (آنتي اکسيداني) سيليمارين بر ميزان مرگ سلولي و توليد پراکسيداسيون چربي ها ناشي از گلوکز بالا در سلول هاي عصبي PC12 به عنوان يک مدل نوروپاتي ديابتي است.
روش ها: از سلول هاي PC12 به عنوان مدلي شناخته شده از سلول هاي عصبي استفاده شده و در ۶ گروه مورد بررسي قرار گرفتند و پس از زمان هاي ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت، ميزان حيات سلولي از طريق روش  (Methyl-thiazol-tetrazolium) MTTو توليد پراکسيداسيون ليپيدي به روش سنجش (Malon di aldehyde) MDA بررسي شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان حيات سلولي در گروه دوز بالاي گلوكز، نسبت به گروه کنترل کاهش معناداري داشته و سيليمارين با دوز ۱۰۰ mM/ml به طور معناداري منجر به کاهش ميزان مرگ سلولي گرديد. همچنين سيليمارين با دوز ۱۰۰ mM/ml منجر به کاهش معني دار رهايش ميزان MDA در حضورگلوکز گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي موجود، گلوکز با غلظت ۲۰ mg/ml موجب مرگ سلول هاي PC12 گرديده که سيليمارين احتمالا از طريق کاهش پراکسيداسيون ليپيدي موجب کاهش مرگ ناشي از گلوکز بالا در سلول هاي عصبي مي گردد.