مقاله بررسي اثر محروميت از آب بر روي وزن و برخي فاکتورهاي خون شتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۶۱ تا ۷۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر محروميت از آب بر روي وزن و برخي فاکتورهاي خون شتر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شتر
مقاله محروميت از آب
مقاله خصوصيات بيوشيميايي خون
مقاله سلولهاي خوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي نقره دهي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: پيله وريان علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر محروميت از آب بر روي برخي فاکتورهاي خون شتر، از ۴ نفر شتر ماده شيرده در قالب طرح مربع لاتين با چهار تيمار و چهار تكرار (۴×۴) استفاده شد. تيمارها به ترتيب عبارت بودند از شتري كه هر روز (تيمار۱ «شاهد»)، دو روز در ميان (تيمار ۲)، چهار روز در ميان (تيمار ۳) و شش روز در ميان (تيمار ۴) به مدت ۲ ساعت امكان دسترسي به آب را داشتند. اين آزمايش در طي ۴ مرحله ۱۲ روزه به صورت چرخشي انجام شد و در بين هر مرحله، ۱۵ روز نيز به عنوان دوره سازگاري در نظر گرفته شد. در طول آزمايش جيره غذايي شترها ثابت بود. در پايان هر دوره ۱۲ روزه (دوره اصلي آزمايش) از هر نفر شتر يک بار نمونه خون گرفته شد. وزن شترها، آب مصرفي، ماده خشک مصرفي و فاکتورهاي خون (تعداد گلبول هاي قرمز، گلبول هاي سفيد، مقدار هموگلوبين، هماتوکريت و گلوکز) اندازه گيري شد. در اثر ۶ روز محروميت از آب وزن شترها حدود ۱۰ درصد كاهش يافت .(p<0.01) مقدار ماده خشك مصرفي در گروه چهارم نسبت به ساير گروه ها به طور قابل توجهي كاهش پيدا كرد .(p<0.05) در خصوص مقدار آب مصرفي بين گروه ها اختلاف معني داري مشاهده شد .(p<0.01) از لحاظ فاکتورهاي خوني هيچ گونه تفاوت معني داري بين گروه ها مشاهده نشد .(P>0.05) نتايج حاصل نشان داد، شش روز محروميت از آب هيچ گونه تاثير سويي بر روي فاکتورهاي خون شترها ندارد.