مقاله بررسي اثر مخارج بهداشتي دولت بر رشد اقتصادي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۷۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مخارج بهداشتي دولت بر رشد اقتصادي ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله بهداشت
مقاله مخارج بهداشتي دولت
مقاله روش خودرگرسيون با وقفه هاي توزيع شونده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثر مخارج بهداشتي دولت را به عنوان معياري براي بهداشت، بر رشد اقتصادي ايران مورد بررسي قرار داده ايم. براي اين منظور از مدل رشد تابع توليد کل تعميم يافته (APF)، بر اساس رويکرد حسابداري رشد استفاده کرده ايم. مبناي اين مدل، رويکرد برآورد تابع توليد در روش شناسي حسابداري رشد است. براي برآورد مدل از روش اقتصادسنجي، خودرگرسيون با وقفه هاي توزيع شونده (ARDL) در دوره زماني ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۱ استفاده کرده ايم. يافته ها نشان مي دهد که مخارج بهداشتي دولت در بلندمدت تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي ايران دارد. همچنين، وجود رابطه همگرايي ميان مخارج بهداشتي دولت و رشد اقتصادي و متغيرهاي ديگر مدل مورد تاييد قرار گرفته است. بررسي استحکام نتايج وجود رابطه مثبت ميان مخارج بهداشتي دولت و رشد اقتصادي را مورد تاييد قرار داده است. بررسي آزمون پايداري مدل هاي برآوردشده وجود پايداري ضرايب در بلندمدت را نشان مي دهد.