مقاله بررسي اثر مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر کاهش آفلاتوكسين هاي G1 و G2 در محيط کشت آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر کاهش آفلاتوكسين هاي G1 و G2 در محيط کشت آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفلاتوکسين هاي G1 وG2
مقاله پودر ماهي کيلکا
مقاله ساکاروميسس سرويزيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي اصل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آمار FAO نشان مي دهد که ۲۵ درصد از محصولات کشاورزي در دنيا آلوده به مايکوتوکسين بوده که در اين بين آفلاتوکسين ها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند.  آفلاتوکسين ها متابوليتهاي ثانويه قارچهاي گروه آسپرژيلوس بوده و به چهار گروه B1، B2،G1  و  G2 تقسيم بندي شده و برخي از متابوليتها نظير M1 و M2 از آنها مشتق مي شوند. در اين مطالعه، اثر کاهش دهنده مخمر ساکاروميسس سرويزيه بر دو تيپ آفلاتوکسين G1 و G2 در محيط کشت آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: دو  غلظت مورد استفاده در محيط کشت براي آفلاتوکسين هاي مورد بررسي ۸ و ۱۲ نانوگرم بر ميلي ليتر و براي ساکاروميسس نيز دو غلظت ۳% و ۴% بوده و در پودر ماهي کيلکا براي افلاتوکسين ها ۲۵ و ۵۰ نانو گرم بر گرم و براي مخمر نيز ۴ درصد بوده است.  ميزان تغييرات مخمر و آفلاتوكسين در محيط کشت به ترتيب با جذب نوري (Optical Density) در طول موج ۶۰۰ نانومتر توسط دستگاه اسپكتروفتومتر و دستگاه HPLC و مقايسه با استاندارد آفلاتوكسين (به منظور ارزيابي تغييرات آفلاتوكسين) مورد ارزيابي قرار گرفته و در پودر ماهي نيز فقط تغييرات غلظت آفلاتوکسين با استفاده از دستگاه HPLC مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج فاز آزمايشگاهي نشان داد که به هنگام استفاده از ساکاروميسس سرويزيه در دوز ۳ درصد، ميزان کاهش براي G1 98.8 و ۳٫۹۷ درصد و براي ۹۴٫۸ G2 و ۹۵ درصد، ميزان کاهش در دوز ۴ درصد مخمر به ترتيب ۱٫۹۲ و ۸٫۹۶ درصد براي G1 و ۳٫۹۷ و ۹۷ درصد براي G2 بوده است. ميزان کاهش آفلاتوکسين در پودر ماهي به ترتيب ۸۵٫۹۱ و ۶۶٫۹۰ درصد براي تيپ G1 و ۶۶٫۸۹ و ۴۷٫۹۱ درصد براي G2 بوده است.
نتيجه گيري: نتيجه اين مطالعه و مقايسه آن با مطالعات انجام گرفته در ارتباط با ساير تيپهاي آفلاتوکسين نشان مي دهد که ساکاروميسس سرويزيه قادر به کاهش تيپهاي آفلاتوکسين در شرايط آزمايشگاهي و پودر ماهي بوده و مي توان از آن بعنوان ماده بيولوژيک در غذاي طيور و آبزيان که حاوي درصد خاصي از پودر ماهي مي باشد استفاده نمود.